« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Zlín) - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV OOP
_______________________________________________________________________________________________________
IČ: 00 284 165 ČS Luhačovice Tel.: 577 197 411 e-podatelna@luhacovice.eu ID XXX.schránky: mXXbcwX
DIČ:CZXXXXXXXX XXXXXXXXXX/XXXX podatelna@luhacovice.eu www.luhacovice.eu
<br> Městský úřad Luhačovice
odbor dopravy
nám.28.října 543,763 26 Luhačovice
<br>
<br> Spis.zn.: 684/2021/261/Ro č.j.: MULU -4059/2021/26/RoJ Luhačovice,dne 23.02.2021
Oprávněná úřední osoba: Ing.Josef Roman/tel.: 577 197 439
<br>
_*vitluhvd142484*
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu č.4/2021
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen "odbor dopravy"),příslušný podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),z vlastního podnětu,po písemném vyjádření
dotčeného orgánu ze dne 19.02.2021 pod č.j.: KRPZ-17468-1/ČJ-2021-150506,kterým je podle § 77
odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie ČR,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje <,>
Dopravní inspektorát Zlín (dále jen „DI Zlín“),v souladu s ustanoveními § 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu,vydává
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu v souvislosti s omezením obecného užívání
<br> pozemních komunikací: silnic II.a III.třídy
místních komunikací měst a obcí v rámci územní příslušnosti
<br> v místě (úseku): správního obvodu Luhačovice,obce s rozšířenou působností
z důvodu: opakované činnosti spojené s opravami havárií inženýrských sítí
<br> nebo jiného vedení
platnost: 01.03.2021 – 28.02.2022
<br> 1) v rozsahu dopravního značení:
<br> A 6b Zúžená vozovka z jedné strany
A 7a Nerovnost vozovky
A 9 Provoz v obou směrech...
Podmínky_ŘSZK_z_vyj.01830
Podmínky ŘSZK pro opravy silnic II.a III.třídy V místě zásahů a výkopů z důvodu havárií inženýrských sítí pro účely dodatečného povolení zvláštního užívání silnic v okrese Zlín (dále jen DZUK)
<br> Všeobecné podmínky:
<br> 1 Při zjištěné havárii inženýrské sítě v silničním tělese,je vlastník nebo provozovatel této sítě povinen neprodleně písemně oznámit ŘSZK místo havárie,rozsah a bezprostředně odstranit příčinu havárie Místo provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení úseku silnice do původního stavu podle podmínek stanovených v DZUK vydaném věcně a místě příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> 2.Záruční lhůta na stavební práce při opravě havárie inženýrských síti je stanovena na 60 měsíců a začíná běžet následující den po dni ukončení prací uvedeném v rozhodnutí DZUK <.>
<br> 3.ŘSZK požaduje,aby práce na konečné úpravě překopu v komunikaci prováděla stavební firma,která má odbornou způsobilost na provádění stavebních prací na komunikacích <.>
<br> 4 Výkopové práce,zásypy rýh a obnovu konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN,ČSN EN,TKP staveb a TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikacích“ <.>
<br> 5.Po dobu opravy požaduje ŘSZK úsek s pracovním místem označit přechodným dopravním značením (dále jen PDZ) dle vzorových schémat (TP 66),které budou předem odsouhlaseny Policií ČR,KŘP Zlínského kraje,ÚO Zlín,DI Zlín a stanovené věcně a místně příslušným silničním správním úřadem.PDZ dle vzorových schémat bude vhodně přizpůsobeno konkrétním situacím v souvislosti s částečnými uzavírkami a ZUK.V případě poškození vodorovného dopravního značení v průběhu stavebních nebo jiných prací na předmětné části komunikace je povinností zhotovitele při provádění konečné povrchové úpravy uvést toto značení do původního stavu a to prostřednictvím odborné firmy.V případě,že vodorovné dopravní značení nebude obnoveno,bude oprava provedena ŘSZK na náklady zhotovite...

Načteno

edesky.cz/d/4492301

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lipová (Zlín)
22. 04. 2021
22. 04. 2021
22. 04. 2021
20. 04. 2021
20. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lipová (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz