« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Zlín) - Podmínky_ŘSZK_z_vyj.01830

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podmínky_ŘSZK_z_vyj.01830
Podmínky ŘSZK pro opravy silnic II.a III.třídy V místě zásahů a výkopů z důvodu havárií inženýrských sítí pro účely dodatečného povolení zvláštního užívání silnic v okrese Zlín (dále jen DZUK)
<br> Všeobecné podmínky:
<br> 1 Při zjištěné havárii inženýrské sítě v silničním tělese,je vlastník nebo provozovatel této sítě povinen neprodleně písemně oznámit ŘSZK místo havárie,rozsah a bezprostředně odstranit příčinu havárie Místo provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení úseku silnice do původního stavu podle podmínek stanovených v DZUK vydaném věcně a místě příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> 2.Záruční lhůta na stavební práce při opravě havárie inženýrských síti je stanovena na 60 měsíců a začíná běžet následující den po dni ukončení prací uvedeném v rozhodnutí DZUK <.>
<br> 3.ŘSZK požaduje,aby práce na konečné úpravě překopu v komunikaci prováděla stavební firma,která má odbornou způsobilost na provádění stavebních prací na komunikacích <.>
<br> 4 Výkopové práce,zásypy rýh a obnovu konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN,ČSN EN,TKP staveb a TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikacích“ <.>
<br> 5.Po dobu opravy požaduje ŘSZK úsek s pracovním místem označit přechodným dopravním značením (dále jen PDZ) dle vzorových schémat (TP 66),které budou předem odsouhlaseny Policií ČR,KŘP Zlínského kraje,ÚO Zlín,DI Zlín a stanovené věcně a místně příslušným silničním správním úřadem.PDZ dle vzorových schémat bude vhodně přizpůsobeno konkrétním situacím v souvislosti s částečnými uzavírkami a ZUK.V případě poškození vodorovného dopravního značení v průběhu stavebních nebo jiných prací na předmětné části komunikace je povinností zhotovitele při provádění konečné povrchové úpravy uvést toto značení do původního stavu a to prostřednictvím odborné firmy.V případě,že vodorovné dopravní značení nebude obnoveno,bude oprava provedena ŘSZK na náklady zhotovite...

Načteno

edesky.cz/d/4492300

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lipová (Zlín)
22. 04. 2021
22. 04. 2021
22. 04. 2021
20. 04. 2021
20. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lipová (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz