« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Zlín) - VV OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV OOP
_______________________________________________________________________________________________________
IČ: 00 284 165 ČS Luhačovice Tel.: 577 197 411 e-podatelna@luhacovice.eu ID XXX.schránky: mXXbcwX
DIČ:CZXXXXXXXX XXXXXXXXXX/XXXX podatelna@luhacovice.eu www.luhacovice.eu
<br> Městský úřad Luhačovice
odbor dopravy
nám.28.října 543,763 26 Luhačovice
<br>
<br> Spis.zn.: 684/2021/261/Ro č.j.: MULU -4059/2021/26/RoJ Luhačovice,dne 23.02.2021
Oprávněná úřední osoba: Ing.Josef Roman/tel.: 577 197 439
<br>
_*vitluhvd142484*
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu č.4/2021
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen "odbor dopravy"),příslušný podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),z vlastního podnětu,po písemném vyjádření
dotčeného orgánu ze dne 19.02.2021 pod č.j.: KRPZ-17468-1/ČJ-2021-150506,kterým je podle § 77
odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie ČR,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje <,>
Dopravní inspektorát Zlín (dále jen „DI Zlín“),v souladu s ustanoveními § 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu,vydává
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu v souvislosti s omezením obecného užívání
<br> pozemních komunikací: silnic II.a III.třídy
místních komunikací měst a obcí v rámci územní příslušnosti
<br> v místě (úseku): správního obvodu Luhačovice,obce s rozšířenou působností
z důvodu: opakované činnosti spojené s opravami havárií inženýrských sítí
<br> nebo jiného vedení
platnost: 01.03.2021 – 28.02.2022
<br> 1) v rozsahu dopravního značení:
<br> A 6b Zúžená vozovka z jedné strany
A 7a Nerovnost vozovky
A 9 Provoz v obou směrech...

Načteno

edesky.cz/d/4492299

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lipová (Zlín)
22. 04. 2021
22. 04. 2021
22. 04. 2021
20. 04. 2021
20. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lipová (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz