« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
2.21
<br> Sčítání lidu,domů a bytů
<br> www.scitani.cz
<br> OZNÁMENÍ
<br> Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021
<br> o KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU,DOMÚ A BYTÚ v ROCE 2021 v ČESKÉ REPUBLICE
<br> Podle zákona č.332/2020 Sb <.>,o sčítání lidu,domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č.89/1995 Sb <.>,o státní statistické službě,ve znění pozděiších předpisů,(dále ien „zákon") bude na'cetém území České republi- ky přistoupeno ke sčítání lidu,domů a bytů (dále ien „sčítání") <.>
<br> Rozhodným okamžikem sčítání ie půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.Fyzická osoba podléhaiící sčítání |'e povinna poskytnout zákonem požadované údaie.Sčítání ie primárně navrženo iako online,tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.Sčítání podléhá: al každá Fyzická osoba,která má v rozhodný okamžik
<br> na území Ceské republiky trvalý pobyt nebo přechod- ný pobyt nad 90 dnů,nebo které byl na území Ceské
<br> republiky udělen azyl,doplňková ochrana nebo do- časná ochrana <,>
<br> bl každá další Fyzická osoba,která ie na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna <,>
<br> c) každý dům li neobydlený) a každý byt (i neobydlený) <.>
<br> Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,kteří isou v České republice na dobu kratší než 90 dnů (například turisté),a na cizince požívaiící diplomatické výsady a imunity <.>
<br> Sčítání organizuie,řídí,koordinuie a ieho přípravu,pro- vedení,zpracování a zVeřeinění výsledků zabezpečuie Český statistický Úřad (dále jen „Úřad").Úřad pro potřeby sčítání přebírá údoie z inFormačních systémů veřeiné správy podle paragratu 7 zákona.Na přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuie s dodavatelem terénních prací a ústředními správními Úřady uvedenými v zákoně <.>
<br> Obecní úřad zveřeiní způsobem v místě obvyklým nei- pozděii 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem tento dokument,seznam standardních sčítacích obvadů v obci včetně ieiich vymezení a iména,příimení a čísla průkazů sčítacích komisařů,kteří budou v jednotlivých sčít...

Načteno

edesky.cz/d/4490884

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz