« Najít podobné dokumenty

Město Měčín - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení st. řízení - přeložka silnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Měčín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNAM.pdf (119.68 kB)
Městský úřad Klatovy Odbor dopravy – dopravní úřad
pracoviště Mayerova 130
<br> Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel.376 347 111 | DS: 24ebrt5
<br> Č.j.: OD/4650/21-2/Au
Vyřizuje: Ing.Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 24.02.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O Z N Á M E N Í
<br> o zahájení stavebního řízení
Dne 11.02.2021 podal stavebník Správa a údržba silnic Plzeňského kraje <,>
příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn.: Pr 737 vedenou
u Krajského soudu v Plzni Koterovská 162,Koterov,326 00 Plzeň,zastoupená Ing <.>
Miroslavem Doležalem,generálním ředitelem,IČ 720 53 119 a Město Měčín,Farní
43,340 12 Měčín,Švihov,IČ: 00255785 žádost o povolení stavby „Přeložka silnice
II/117 Měčín“ umístěné na p.p.č.3896,3895,4069,4068,4073,4020,4088,4142 <,>
4139,4138,4140,4141,4904,4144,4146,4903,4220,4148,4150,4151,4153 <,>
1337/2,69/4,1337/1,3154/9,3154/2,3100/13,3100/24,3100/26,3101/4,4219 <,>
4228,4137/3,4137/4,4225,3154/10 v katastrálním území Měčín <.>
<br> Městský úřad Klatovy,odbor dopravy – dopravní úřad,jako speciální stavební úřad
dle § 40 odst.4,písm.a) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších doplňků a změn a dle § 112,odst.1,zák.č.183/2006 Sb.o územním
plánování a stavebním řádu o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších doplňků a změn (dále jen stavební zákon) oznamuje všem dotčeným
orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení zahájení stavebního
řízení.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.Vzhledem ke skutečnosti,že
stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby,upouští ve smyslu § 112 <,>
odst.2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě <.>
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky <,>
popřípadě důkazy do 18.03.2021 <.>
<br>
Stavba obsahuje:
SO 101 KOMUNIKACE
Objekt řeší přeložku siln...

Načteno

edesky.cz/d/4487498

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Měčín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz