« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - OZV č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
OBEC Tučapy
<br> Zastupitelstvo obce Tučapy
<br> Obecně závazná vyhláška obce Tučapy č.1/2021 <,>
<br> o místním poplatku z pobytu
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Tučapy se na svém zasedání dne 22.02.2021 usnesením
<br> č.96/2021/ZO-13 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních
<br> poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a
<br> v souladu s § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Tučapy touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Čl.2
<br> Předmět,poplatník a plátce poplatku
<br> (1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních
<br> dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.Předmětem poplatku není pobyt,při kterém je
<br> na základě zákona omezována osobní svoboda,a pobyt ve zdravotnickém zařízení
<br> poskytovatele lůžkové péče,pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle
<br> zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.2
<br> (2) Poplatníkem poplatku je osoba,která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).3
<br> (3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“).Plátce je
<br> povinen vybrat poplatek od poplatníka.4
<br>
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení
<br> činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.Ukončení této činnosti plátce
<br> ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů <.>
<br> (2) V ohlášení plátce uvede5
<br>
1 § 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
2 § 3a zákona o místních poplatcích
3 § 3 zákona o místních poplatcích
4 § 3f zákona o místních poplatcích
<br>
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný id...

Načteno

edesky.cz/d/4482944

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz