« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o záměru prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument záměr prodeje zde ke stažení (498.89 kB)
Obec Rokytá
Horní Rokytá 35,295 0]- Mnichovo Hradiště
<br> telefon:777 328 8O8,e-mail: ou@obecrokv,ta.cz,www,obecrokvta.cz,lD datové schránky: e8nbSfn
lCO: 48679836
<br> Rokytá dne 07.02.2O2t
č,i.: aalzozt
<br> oznámení o záměru obce
prodot nemovitý majetek ve vlastnictví obce
<br> OBEC ROKYTÁ
v souladu ust.§ 39 odst.1) zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr
<br> PRoDAT
<br> Části at + a2 pozemku p.č.62Ll6v k.ú.HorníRokytá,oddělených dle Gp č.42O-g/2o2L <.>
Celková výměra obou částí: 70 m2
<br> MaPka z návrhu GP č.420-9/2021- s vyznačením obou oddělených částípředmětného pozemku
tvoří přílohu tohoto záměru <.>
<br> obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce Rokytá v.r <.>
<br>
<br> 711
<br> GEOMETR|CKÝ PLÁN
pro
<br> změnu hranice pozemku
<br> Geometrický plán oVěřil úředné oprávnéný zeměméřický inženýr stejnopis ověřil úředně opráVněný zeměn]ěřický inženýr:
Jméno,pi'íjmeni: lng llonaFliedrová Jméno,přiimeni
<br> Císlo položky seznamu úředně oprávněnýcn 7gglt ggszeméměiických inženýrů
císlo položky seznanlu úředně opráVněných
žeměnréřických inženýíů
<br> Dne: 4.2.2021 čislo: 48l2O21 Dne Cislo:
Náležitostmi a pl'esnosti odpoVídá práVni,n předpisúnr,Tento slejnopis odpovidá geomelrickén]u plánu v elektrorrické podoti,i
<br> Uloženénlu V dokLímeDtaci katastráhího úřaCJu <,>
VyhotovitelI
<br> lng llona Fliedrová
V Zahrádkách 1 31 1
29001 Poděbrady
<br> Katastrálni úřad souhlasí s očislovállim parcel.Ovéřeni stejnopisu geometr]ckéh; plá;u v listinne póáóoá <.>
<br> -
<br> číslo p|ánu 420-9l2021
Okíés: XXXXX XXXXXXXX
obec Rokytá
l(at,úželní: Horní Rokytá
Mapový lisť VS Vl1-8-20
Dosavadnim Vlashikům pozemků byia poskytnuta
možnost seznámit se v terénu s prúběhem
navrhovaných nových hranic,které byly označeny
předepsaným Zpúsobem:
<br> viz seznam souřadnic

Načteno

edesky.cz/d/4482676

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz