« Najít podobné dokumenty

Obec Seninka - Sdružení obcí Hornolidečska zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Seninka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KOMENTÁŘ ke SRV na období 2022-2023
 
<br> KOMENTÁŘ k návrhu střednědobého rozpočtového výhledu SOH na období 2022-2023 :
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu vychází z plánované činnosti Hornolidečska na další období let 2022 – 2023 a z předpokladů toho,že bude všem našim podaným žádostem o dotace,na kterých se PSOH dohodlo,vyhověno <.>
<br> PŘÍJMY :
<br> Předpokládáme tedy,že obdržíme následující dotace :
<br> V roce 2021 :
Ze SFDI na realizaci stavby I/C
<br>
<br>
: 19.000 tis.Kč
<br> Od Zlínského kraje :
<br>
- doplatek dle smlouvy na stavbu I/B
<br>
<br> :
881 tis.Kč
<br> - na realizaci stavby I/C z CBVV (10% z UZN stavby dle SFDI)
:
2.000 tis.Kč
- na PD pro II.etapu CBVV ( 60% z RN zaplacených v roce 2021)
:
2.000 tis.Kč
Z EU : - na mobiliář k cyklostezce
<br>
<br>
:
705 tis.Kč
<br> Na rozpočet roku 2021,který bude schvalován na letošním zasedání VS SOH,navazuje návrh rozpočtového výhledu Hornolidečska pro nadcházející období :
<br> V roce 2022 :
Ze SFDI na první část z II.etapy (Lužná – Lidečko )
<br>
:
116 000 tis.Kč
<br> Od ZK : na realizaci II.etapy
<br>
<br>
<br> :
11 600 tis.kč
<br> Z EU : - na propagaci regionu
<br>
<br>
<br> :
344 tis.Kč
<br> V roce 2023 :
Ze SFDI na druhou část z II.etapy (Horní lIdeč – Val.Příkazy )
:
84 000 tis.Kč
<br> Od ZK : - na realizaci II.etapy
<br>
<br>
<br> :
8 400 tis.Kč
<br> Obdržíme-li výše uvedené dotace,budeme pro rok 2022 vyjednávat o úvěru pro Sdružení obcí Hornolidčska a to v roce 2022 ve výši 17 mil.Kč a v roce 2023 ve výši 10 mil.Kč.Výše úvěru se může samozřejmě upravit dle výsledků výběrových řízení na zhotovitele stavby a také podle finančních možností obcí,ve kterých se bude cyklostezka budovat <.>
Co se týká realizace projektů dotovaných z EU : zde,pokud nebude dotace přidělena,je důležitá dohoda na tom,že by se projekty realizovaly z rezerv SOH,protože bez propagace regionu i cyklostezky bude stavba „nedokonalá“ a nebude se o ní vědět.Nebudou-li tedy dotace přidělené,budou hrazeny ze zůstatků na účtu čili z rezervy SOH <.>
Příjmovou část ...
Návrh Střednědobého ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU na období 2022-2023
List1
STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED SOH NA OBDOBÍ : 2022 - 2023
NÁVRH
Projednán na zasedání PSOH dne 9.2.2021 pod usnesením č.I/2021/18)
PŘÍJMY
2021 2022 2023 CELKEM
úvěr - 0 Kč 16,000,000 Kč 9,000,000 Kč 25,000,000 Kč 2022 - Lužná,Lidečko; 2023 - Horní Lideč,Val.Příkazy
Dotace od ZK 4,881,000 Kč 11,600,000 Kč 8,400,000 Kč 24,881,000 Kč
Dotace od SFDI ČR 19,000,000 Kč 116,000,000 Kč 84,000,000 Kč 219,000,000 Kč za předpokladu,že se bude stavba II.etapy realizovat ve 2 letech
Dotace z EU 705,000 Kč 344,000 Kč - 0 Kč 1,049,000 Kč Fond malých projektů INTEREG ČR-SR
NINV příspěvky obcí 2,430,000 Kč 2,450,000 Kč 2,470,000 Kč 7,350,000 Kč Za předpokladu,že bude členský příspěvek 150 Kč/občana a že dá každá obec 50 Kč/občana pro ORP
INV příspěvky obcí 4,352,000 Kč 5,095,000 Kč 10,626,000 Kč 20,073,000 Kč na realizaci II.etapy i na PD pro III.etapu
Zapojení zůst.z předchozích let 3,122,000 Kč 1,157,000 Kč 3,806,000 Kč 8,085,000 Kč na účtech SOH zůstalo k 31.12.2020 celkem 8 806 tis.Kč 8,806,000.00 Kč
CELKEM 34,490,000 Kč 152,646,000 Kč 118,302,000 Kč 305,438,000 Kč
<br> Výše uvedené dotace jsou ke dni schválení SRV pouze předpokladem ze žádostí o dotaci,které byly podány a nebo podány budou,bez dotací projekty realizovány nebudou !
<br> INV VÝDAJE
investice 2021 2022 2023
Realizace stavby I/C 24,400,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 24,400,000 Kč
Realizace II.etapy CBVV 3,620,000 Kč 147,000,000 Kč 108,000,000 Kč 258,620,000 Kč 2021 - platba za PD,VŘ atd.; 2022-2023 - fyzická realizace projektu
III.etapa CBVV - studie a další PD 832,000 Kč 1,000,000 Kč 2,000,000 Kč 3,832,000 Kč
Mobiliář CBVV vč.cyklodresů atd.922,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 922,000 Kč 2021 - VŘ na zhotovitele a např.vyřízení územního souhlasu,2022 - realizace
Splátka jistiny úvěru 2,208,000 Kč 2,208,000 Kč 5,889,000 Kč 10,305,000 Kč
CELKEM 31,982,000 Kč 150,208,000 Kč 115,889,000 Kč 298,079,000 Kč
<br> NINV MANDATORNÍ VÝDAJE
§ 6310 Splátky úroků z úvěrů vč.bank.popl.245,000 Kč 300,000 Kč 500,000 Kč 1,045,000 Kč
§ 4351 NINV p...
Návrh_INV a NINV příspěvky 2021
Příjmy
Příloha k rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na r.2021
<br> Počet obyvatel dle Vyhl.č.358/2020 Sb.- MF ČR
<br> INV a NINV příspěvky obcí v roce 2021
<br> PŘÍJMY :
Obec počet obyvatel NINV členský příspěvek 150 Kč/obyv Do rozpočtu v tis.Kč NINV příspěvek na poskytování sociálních služeb přes ORP Vsetín Do rozpočtu v tis.Kč příjem do rozp.v tis Kč INV příspěvky na I.etapu stavby CBVV vč.stavby I/C do rozp.v tis.Kč INV příspěvek jako doplatek a na splátky úvěru ze stavby I/B do rozp.v tis Kč INV příspěvek na II.etapu CBVV do rozp.v tis Kč celkem do rozpočtu NINV příspěvky v tis Kč celkem do rozpočtu INV příspěvky v tis Kč CELKEM
Francova Lhota 3005 1541 231,150 Kč 231 0 Kč 0 231 231
Horní Lideč 3008 1370 205,500 Kč 206 68,500 Kč 69 70,000 Kč 70 275 70 345
Lačnov 3021 849 127,350 Kč 127 0 Kč 0 127 127
Leskovec 3022 661 99,150 Kč 99 25,000 Kč 25 124 124
Lidečko 3024 1819 272,850 Kč 273 90,950 Kč 91 70,000 Kč 70 364 70 434
Lužná 3027 618 92,700 Kč 93 30,900 Kč 31 124,000 Kč 124 124 124 248 Lužná INVP na rok 2021: 70+86-32 = 124
Pozděchov 3034 594 89,100 Kč 89 29,700 Kč 30 400,000 400 119 400 519
Prlov 3035 523 78,450 Kč 78 26,150 Kč 26 900,000 900 104 900 1,004
Seninka 3040 302 45,300 Kč 45 15,100 Kč 15 60 60
Střelná 3041 571 85,650 Kč 86 28,550 Kč 28 114 114
Študlov 3043 499 74,850 Kč 75 20,000 Kč 20 95 95
Ústí 3059 621 93,150 Kč 93 31,050 Kč 31 144,721 Kč 145 124 145 269
Valašská Polanka 3045 1440 216,000 Kč 216 72,000 Kč 72 3,757,000 3,757 664,000 Kč 664 288 4,421 4,709
Valašská Senice 3046 436 65,400 Kč 65 21,800 Kč 22 87 87
Valašské Příkazy 3047 307 46,050 Kč 46 1,000 Kč 1 305,000 Kč 305 47 305 352 Val.Příkazy na rok 2021 : 70+235= 305
CELKEM 12151 1,822,650 Kč 1822 460,700 Kč 461 0 5,057,000 5,057 808,721 Kč 809 569,000 Kč 569 2,283 6,435 8,718
Vyplacení pozastávky dotace ZK na stavbu I/B 881 881 881
Po uzavření smlouvy na dotaci od SFDI ČR a ZK se na přijetí dotace provede rozpočtové opatření
C E L K E M : 7,316 9,599
<br>
Výdaje
<br> VÝDAJE V ROCE 2021...
Návrh rozpočtu SOH 2021
Návrh-2019
NÁVRH rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na rok 2021 Schválený rozpočet 2020 Skutečnost 2020 2021
Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Paragraf Položka Org UZ Popis tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč
2420 Splátka půjč.prostředků od obecně prosp.organizace 0 300 0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2031 2031 2283
4213 91628 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 58272 58896 0
4221 3008 Investiční přijaté transfery od obcí 2075 2375 6435
4112 NIV přijaté dotace ze SR na ZŠ,MŠ
4222 00120 Investiční přijaté transfery od krajů 2808 1927 881
6310 2141 Příjmy z úroků 2 1 2
6310 2143 Kurzové rozdíly v příjmech 0 13 0
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 5572 0
<br> Příjmy CELKEM 65188 0 71115 0 9601 0
<br> Běžný provoz
2143 5021 Ostatní osobní výdaje 15 15 0
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 0
2143 5169 Nákup ostatních služeb 70 18 10 služby cestovní ruch
2143 5175 Pohoštění 5 2 2 pohoštění cestovní ruch
2219 5163 Služby peněžních ústavů 180 30 51 pojistka CBVV
2219 5169 Nákup ostatních služeb 300 27 575 cyklodresy,videomapa Srdce Valašska,žádosti o dotace MAS
2219 5175 Pohoštění 0 6 3 pohoštění CBVV
2219 5362 Daně a poplatky 0 0 20 vklady do katastru nemovitostí na pozemky CBVV
2219 6341 3059 Investiční transfery obcím 1800 1800 0
4351 5321 Neinvestiční transfery obcím 269 269 461 sociální příspěvek ORP Vsetín
5212 5163 Služby peněžních ústavů 16 16 18 pojištění VVS
6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 13 20 poplatky
6310 5141 Služby peněžních ústavů 0 0 225 úroky z úvěru
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 5572 0
6409 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.330 275 380 mzdy
6409 5021 Ostatní osobní výdaje 110 106 110 DPP
6409 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku země 85 68 95 SP organizace
6409 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 25 35 ZP organizace
6409 5038 Povinné poistné na úrazevé pojištění 2 1 2 zákonné pojištění
6409 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 2 0 2 knihy
...

Načteno

edesky.cz/d/4482630

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Stavby   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Seninka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz