« Najít podobné dokumenty

Obec Klášter Hradiště nad Jizerou - Compag smlouva 2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klášter Hradiště nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Compag smlouva 2021.pdf
firnpHE Lrrontnar Dodatek č.1 l2O21 Smlouvy o odvozu komunálního odpadu Níže uvedeného dne,měsíce a roku uzavřely nástedující smluvnÍ,strany: oBEc rlÁšrrn HnnolšrĚ Nno JtzERou Zastoupena Jiřím Navrátilem,starostou obce se sídlem: Ktášter Hradiště nad Jizerou lČ: 00238007,DlČ: není plátcem bankovní spojení: KB,a.s <.>,č.ú: 4729181/0100 re* 724 180 42Z e-mai[: ou@klasterhradistenj.cz zúl: sloozl - na straně jedné - (dáte j€n,<,> o b e c " nebo,<,> o b j e d n a t e l ") a coMPAG XXXXX XXXXXXXX s.r.o.se sídlem: Vančurova XXXX,_Z93 01 Mtadá Boleslav lCO : 47551984,DlC: CZ47551984 bankovní spojení: Česká spořitelna,d.s.Mtadá Boleslav,č.ú.5708892/0800 zastoupena Miloslavem Neumanem a Radkem Lizcem,jednateli zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddít C,vložka 22798 - na straně druhé - (dáte j€h,<,> z h o t ovi t e [ ") tento DODATEK KE SMLOUVĚ O OOVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU (dáte jen,<,> dodatek") SIÁLUVNÍsIRÁNY,VĚOOUV Sl SVÝCH ZÁVaZXŮ V TOMTO DODATKIJ OBSAŽENÝCH A s úuvsrcu aÝr fluro DoDATKEtv1 vÁzÁNv,DoHoDLy sE NÁ NÁsLEDuJícíu zNĚNí DODATKU: Vyhotovil: Zahrádková Ktára tílfilPHE lrrontner |.pŘeomĚr DoDATKu 1.1.Obě smluvní strany berou na vědomí,že od 1.1.2021 nabývá účinnosti nový zákon o odpadech,který nahrazuje zákon č.185/2001 Sb <.>,všechny související předpisy zmíněné ve stávající smlouvě i veškeré jejich změny a doptňky.1.2 V souladu s body 5.1,5.2 a 5.3 smlouvy se obě smluvní strany dohodty na úpravě cen uvedených v ceníku v přítoze č <.>,l tohoto dodatku.tl.zÁvĚnečNÁ usuNovENí 7.1.Tento Dodatek Č.1 l2021 je vyhotoven ve dvou stejnopisech,z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.2.2.Smluvní strany svým podpisem stvrzují,že dodatek byl uzavřen na záktadě svobodné vážné vŮ[e,nebyl uzavřen v tísni,za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.2.3.Tento dodatek nabývá platnosti od data jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dne 1.1.7021.V Mtadé Boleslavi,dne: za zhotovite[e Za ob...

Načteno

edesky.cz/d/4482595

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Klášter Hradiště nad Jizerou
25. 02. 2021
04. 02. 2021
28. 01. 2021
26. 01. 2021
25. 01. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Klášter Hradiště nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz