« Najít podobné dokumenty

Obec Hostovlice - Obec Hostovlice - Závěrečný účet za rok 2019 - schválený

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostovlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k 31.12.2019
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2020 19:00:15
Název účetní jednotky: Obec Hostovlice
Sídlo: Hostovlice 25
285 62 Hostovlice u Čáslavi
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00236080
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ
| | |----------------------------------------------------------------------
| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ
Číslo | Název položky |tický|----------------------------------------------------------------------
položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská
| | | činnost | činnost | činnost | činnost
====================================================================================================================================
A.NÁKLADY CELKEM 3 298 704,06 1 935 709,45
====================================================================================================================================
I.Náklady z činnosti 3 087 085,06 1 899 389,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Spotřeba materiálu 501 134 324,85 81 447,55
2.Spotřeba energie 502 161 064,00 157 207,00
3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4.Prodané zboží 504
5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
6.Aktivace oběžného majetku 507
7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.Opravy a udržování 511 141 254,79 57 925,00
9.Cestovné 512 214,00 1 818,00
10.Náklady na reprezentaci 513 7 920,00 9 888,00
11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12.Ostatní služby 518 1 310 048,42 599 746,90
13.Mzdové náklady 521 578 743,00 393 850,00
14.Zákonné sociální pojištění 524 11...
ke stažení zde
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> S_pZn: SZ_086931/2019/KUSK Stejnopis č.2 C_i.: 094023/2019/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> HOSTOVLIC E IČ: 00236080 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření obce Hostovlice za rok 2019 bylo zahájeno dne 06.08.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 25.09.2019
<br> ' 14.05.2020 na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Hostovlice Hostovlice 25 285 62 Hostovlice u Cáslavě
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX - kontroloři: lng.XXXXXX XXXXXXXX (dne XX.X.XXXX) lng.Zdenka Zavřelová (dne 14.5.2020)
<br> Zástupci obce: Bc.Zuzana Musilová — starostka Ing.XXXXX XXXXXXXX — místostarostka Věra Procházková - hlavní účetní Zuzana Suková - administrativní pracovnice
<br> Pověření kpřezkoumání podle Q 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb.<.> 5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.<.> vše ve znění pozdějších předpisů.vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.š 2 zák.č.420/2004 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů.údaje o ročním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů.a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu.včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <.>
<br> — finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů <.>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku ...
ke stažení zde
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2019
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2020 19:00:15
Název účetní jednotky: Obec Hostovlice
Sídlo: Hostovlice 25
285 62 Hostovlice u Čáslavi
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00236080
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | OBDOBÍ
| |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ |
položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |
====================================================================================================================================
AKTIVA CELKEM 57 712 484,38 13 195 847,23 44 516 637,15 42 974 409,08
====================================================================================================================================
A.Stálá aktiva 33 887 567,89 13 195 847,23 20 691 720,66 20 803 624,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 45 911,00 45 911,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 45 911,00 45 911,00
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
---------------------------------------------...
ke stažení zde
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 03.02.2020 19:00:16
<br> Název účetní jednotky: Obec Hostovlice
<br> Sídlo: Hostovlice 25
<br> 285 62 Hostovlice u Čáslavi
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00236080
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z
<br> důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka postupuje nadále podle zákona o účetnictví č.563/1991 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozd.předpisů <,>
<br> Českých účetní standardy č.701-710 a
<br> vyhlášky č.383/2009 Sb <.>,ve znění pozd.předpisů
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka nemá hospodářskou činnost <.>
<br> Časové rozlišeni - účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis.za položku <.>
<br> Přecenění reálnou hodnotou účetní jednotka použije při prodeji majetkové položky nad 300 tisíc dle platné
<br> směnice obce <.>
<br> Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně,drobný dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně x je
<br> dooprávkovaný,zásoby v pořizovacích cenách XXXXXX B.Drobný dl.majetek hmotný evidujeme v pořizovací
<br> ceně od 3 do 40 tis.Kč.Drobný dl.majetek nehm.evidujeme v pořizovací ceně od 7 do 60 tisíc Kč <.>
<br> FENIX,Výkaznictví 8.71.003 Strana 1 Tisk: 16.02.2020 12:02:38
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 03.02.2020 19:00:16
<br> Název účetní jednotky: Obec Hostovlice
<br> Sídlo: Hostovlice 25
<br> 285 62 Hostovlice u Čáslavi
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00236080
<br> A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
<br> položky
Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Pod
<br> rozvahový
<br> úče...
ke stažení zde
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Hostovlice
Hostovlice 25
285 62 Hostovlice u Čáslavi
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 750 000,00 830 000,00 833 984,99 111,2 100,5
0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 18 000,00 18 000,00 23 220,26 129,0 129,0
0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 70 000,00 80 000,00 78 339,76 111,9 97,9
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00 650 000,00 729 573,20 112,2 112,2
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 40 000,00 40 000,00 28 310,00 70,8 70,8
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 600 000,00 1 600 000,00 1 642 068,44 102,6 102,6
0000 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 300,00 60,0 60,0
0000 1381 Daň z hazardních her 22 000,00 22 000,00 19 580,96 89,0 89,0
0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 98,51
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 850 000,00 850 000,00 827 665,57 97,4 97,4
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 14 082,00 14 082,00 100,0
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.52 300,00 52 300,00 52 300,00 100,0 100,0
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 100 000,00 199 500,00 198 777,00 198,8 99,6
1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 50 000,0...
ke stažení zde
název Obec Hostovlice
<br> adresa Hostovlice 25
<br> 285 62 Hostovlice
<br> IČ 236080
<br> telefon 772 720 769
<br> E-mail hostovlice@seznam.cz
<br> Kč
<br> PS 22 069 340,92
<br> příjmy 5 994 199,41
<br> výdaje 4 361 145,22
<br> KS 23 702 395,11
<br> Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu
<br> UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč
<br> 13101 UP -aktivní politika 198 777,00 198 777,00
<br> 98348 ÚD-volby do EP 14 082,00 14 082,00
<br> Celkem ze státního rozpočtu 212 859,00 212 859,00
<br> dle tříd schvál.rozp.Rozpočet po změnách výsledek %RS %RpZ
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 4 000 500,00 4 090 500,00 4 183 141,69 104,6 102,3
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 234 400,00 235 642,00 98 218,25 41,9 41,7
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
<br> Třída 4 - Přijaté transfery 152 300,00 913 562,47 1 712 839,47 ***** 187,5
<br> Kontaktní údaje :
<br> Na základě § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje Obec Hostovlice Závěrečný účet obce za r.2019
<br> Schválený rozpočet byl upraven 8 rozpočtovými opatřeními,které byly schváleny zastupitelstvem Obce <.>
<br> Rekapitulace hospodaření:
<br> 1.Rozpočtové hospodaření - PŘÍJMY 2019
<br> Údaje o organizaci:
<br> Obec Hostovlice
<br> IČO: 00236080
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
<br> sestavený ke dni 31.12.2019
<br>
<br>
P ř í j m y c e l k e m 4 387 200,00 5 239 704,47 5 994 199,41 136,6 114,4
<br> Rozpočtové příjmy - detailně
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
<br> 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 750 000,00 830 000,00 833 984,99 111,2 100,5
<br> 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 18 000,00 18 000,00 23 220,26 129,0 129,0
<br> 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 70 000,00 80 000,00 78 339,76 111,9 97,9
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00 650 000,00 729 573,20 112,2 112,2
<br> 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 40 000,0...

Načteno

edesky.cz/d/4482470

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Volby   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostovlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz