« Najít podobné dokumenty

Obec Starý Šachov - Zápis 2/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Starý Šachov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis2021
Zápis ze zasedání 2/2021 ze dne 18.2.2021
<br>
Jednání zahájeno: 16:20 hod <.>
Přítomni: S.Teml,J.Dvořák,K.Simmerová,J.Blažková,J.Matějčková,J.Bartůněk
Omluveni: M.Josková
Ověřovatelé: J.Dvořák,K.Simmerová
Zapisovatel: S.Teml
Předsedající: S.Teml
<br> Schválení programu:
1 Příkazní smlouvy na zvoničku a chodník II/262
2 Prodej části pozemku p.č.660/1 a části pozemku p.č.329/1
3 Oprava komunikace č.662
4 Žádost firmy STREJDANET na vytvoření optického kabelu v obci
5 Smlouva o nájmu nebytových prostor
6 Jednací řád
7 Žádost o dotaci SK Starý Šachov
Diskuze
<br> Návrh usnesení: Zastupitelé obce Starý Šachov schvalují program zasedání
Průběh hlasování: Pro…6,Proti…0,Zdrželi se…0,Omluveni …1
Program byl schválen <.>
<br> Průběh jednání:
<br> 1 Předsedající předložil zastupitelům příkazní smlouvy na obnovu zvoničky a komunikace pro pěší <.>
Novoborské dotační centrum zajistilo podání žádostí na poskytnutí příspěvku.Příkazní smlouvy jsou
přílohou zápisu <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Starý Šachov schvaluje příkazní smlouvy na Obnovu zvoničky a realizaci projektu
<br> Komunikaci pro pěší podél II/262
<br> Průběh hlasování: Pro…6,Proti…0,Zdrželi se…0,Omluveni …1
Program č.1 byl schválen
<br> 2
Zastupitelstvo obce Starý Šachov projednalo záměr prodeje části obecního pozemku par.č.660/1
katastr.úz.Starý Šachov a části pozemku parc.č.329/1.Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce
25.1.2021 a stažen 9.2.2021.Na obecní úřad byly doručeny 2 žádosti na odkup těchto pozemků <,>
které jsou přílohou zápisu
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Šachov schvaluje záměr prodeje části pozemku par.č.660/1 o výměře cca
122 m2,katastr.úz.Starý Šachov a části pozemku parc.č.329/1 o výměře cca 489 m2 panu
Bartůňkovi.Prodávané části obou pozemků jsou zakresleny na mapce,která je přílohou tohoto zápisu <.>
<br> Průběh hlasování: Pro…5,Proti…0,Zdrželi se…1,Omluveni …….1
Usnesení č.2 bylo schváleno
<br> 3
<br>
<br> Předsedající seznámil zastupitelstvo se žádostí o př...

Načteno

edesky.cz/d/4482408

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Starý Šachov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz