« Najít podobné dokumenty

Obec Statenice - Zápis ze zasedání zastupitelstva 17.2.2021.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Statenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

11. Zákres kanalizace a vodovodu v ulici Račanská.pdf (990.15 kB)
čp-45 25/1
<br> (253,91 )
<br> S XXX XXX_XXXX?
<br> ::.XX.X% „X G " 232.02)
<br> „20 3m-4.so%-24.85m 4,78,7,čp.292
<br> 55/5
<br> 53/1
<br> ('pýaŽ/Qk Éčka! %?ďaaacťoa !( 3% ( <,>
<br> : || ___.<.> ; ' "" „_ o.i ' V._4.<.> :.-=,;" čp.60 'A
<br> \—_ \ \
<br> ian-\?
<br>.xW “&
<br> w A I'll“
<br> \ _.<.> F,“
<br> É
<br> “\ \.1'.<.> „z _ V '.\'\ i.\.f- \ \ l.u \\ (\ "* v-
<br> A? %
<br> \\\\,/ \Í'W“ +
10. Prodej části pozemků p.č. 290+124,135.pdf (1018.21 kB)
Podklady pro zastupitelstvo
<br>
<br> Podklady pro zastupitelstvo
<br>
<br> Podklady pro zastupitelstvo
<br>
<br> Podklady pro zastupitelstvo
9. Objasnění nabídky - Statenice.pdf (291.08 kB)
Artendr,s.r.o.Sq Nádražní 67,281 e ' Osek _ IČ : 24190853,DIČ : 90853 A RWF E N D R Obchodní rejstřík : Městw v Praze,oddíl C,vložka č.187147 (» Tel.: 605 283 808,www.arten ré: ř-mail: híoC-uamerúa
<br> e,?
<br> ( 910 Ve Velkém Oseku dnáyžnce 2020
<br> Obec Statenice Č? Statenická 23,252 62 Horoměřice &
<br> Objasnění nabídky 0 Vážení <,>
<br> na základě vaší výzvy doručené nám dne 16.12.2020 ve věci veřejné zakázky „Projektové práce - komunikace Pod Punčochou,k Chotoíu" poskytujeme objasnění nabíd ky <.>
<br> 1.zdůvodnění nabídkové ceny
<br> a) Jako jednatel firmy Artendr s.r.o.prohlašuji,že jsme schopni zakázku zrealizovat za nabídkovou cenu a to v plné kvalitě <.>
<br>.vvf
<br> b) Za podobnou cenu jsme realizovali již několik zakázek obdobného charakteru.Za cenu I'lIZSl jsme vyhotovili projektovou dokumentaci pro rekonstrukci místní komunikace v obci Kamenný Most nebo v obci Žleby.Oba tyto fakty lze ověřit u investorů Obecní úřad Žleby 3 Obecní úřad Kamenný Most <.>
<br> 2.čestné prohlášení,že účastník Artendr s.r.o <.>
<br> a) při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky,jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance,kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky
<br> b) neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu
<br> c) je sch0pen zrealizovat dílo dle smlouvy o dílo a zadávacích podmínek
<br> Závěrem prohlašujeme,že máme zájem zakázku realizovat <.>
<br> S pozdravem za Artendr s.r.o.PhDr.Bc.XXXXX XXXXXXX,MBA,jednatel ARTENDR s.r.o <.>
<br> N'd ' '57 ' 281 531 (?.—ŠEL Osek %MM fÝÍďM
<br> tc; 24190853
8. Velké Přílepy - Žádost o podpis smlouvy.pdf (1.16 MB)
Podklady pro zastupitelstvo
<br>
<br> Podklady pro zastupitelstvo
<br>
<br> Podklady pro zastupitelstvo
<br>
<br> Podklady pro zastupitelstvo
7. Statenice brozura.pdf (1.45 MB)
PARÁDNICE / štěPNICE
<br> studie
<br> návrh obnovy bývalé štěpnice ve Statenicích
<br> Podklady pro zastupitelstvo
<br>
<br> identifikační údaje
<br> Obec Statenice
Statenická 23
252 62 Statenice
ič: 002 41 679
zastoupeno: Mga.XXXXXXX XXXXXXX - starostka města
email: starostka@statenice.cz
<br> symbio studio s.r.o <.>
Malinovského náměstí 603/4
602 00 Brno město
ič: 08643211
email: info@symbiostudio.cz
<br> symbio studio s.r.o
ing.XXXXX XXXXXXXX
ing.XXXXX XXXXXX
ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
zadavatel
<br> zpracovatel
<br> autoři
<br> Podklady pro zastupitelstvo
<br>
<br> Projekt obnovy Štěpnice je důležitým krokem pro zvýšení hodnoty Parádnice jako celku <.>
<br> úkolem je zvýšit ekologickou stabilitu a zpřístupnit Štěpnici obyvatelům Statenic v návaznosti na
<br> historicky dané využití území.území je součástí územního systému ekologické stability,proto
<br> vyžaduje specifické zacházení.Možnost etapizace realizace projektu je zásadní <.>
<br> i drobný zásah může mít velký význam <.>
<br> ÚVOD
<br> Podklady pro zastupitelstvo
<br>
<br> HiStORiCkÁ anaLÝZa a ROZVOj úZeMí
Od poloviny 19.století až do současnosti je patrná totožná rozloha zámeckého parku.Park býval
obehnán mlýnským náhonem s břehovým porostem.Současný vodní kanálek je veden skrz poze-
mek štěpnice.na terasy,formální zahradu a štěpnici navazovala v nivě potoka cesta se stro-
mořadím.náhon a cesta již neexistují,avšak propisují se do podoby současného katastru.ani
jedna z těchto parcel není majetkem obce.Od 50.let 20.století se pravděpodobně začínají ve
<br> štěpnici objevovat první náletové dřeviny.Štěpnice tak pomalu v průběhu let ztrácí svůj charakter
ovocného sadu a bez péče zarůstá dřevinami a křovinami.Původní staré ovocné dřeviny a vrby
jsou dnes velmi cenné a je zapotřebí jim věnovat náležitou péči <.>
<br> Letecký snímek 1938
<br> Císařské otisky 1843 Letecký snímek 1954
<br> Letecký snímek - stávající stav
<br> Podklady pro zastupitelstvo
<br>
<br> POPiS kOnCePtU
navazujeme na historii místa v...
6. Vyjádření kraje.pdf (538.35 kB)
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 685 fax: 257 280 203 hanuskova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br> Praha: 21.1.2021 Studio XXX s.r.o <.>
<br> Ing.XXX XXXX
<br> B.Smetany XX
<br> České Budějovice 370 01
<br>
<br> Číslo jednací: 178153/2020/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_178153/2020/KUSK
<br> Vyřizuje: Mgr.Darina Hanusková/l.685
<br> Značka: OŽP/DH
<br>
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství,jako věcně a místně
<br> příslušný správní orgán,uplatňuje podle ustanovení § 55a odst.2 písm.d) a e),v souladu
<br> s ust.§ 4 odst.2 písm.b) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů,toto
<br>
<br>
<br> S T A N O V I S K O
<br> k navrhovanému obsahu změny územního plánu
<br> Statenice
<br>
Změna je pořizována ve zkráceném postupu <.>
<br>
<br>
<br> Dne 28.12.2020 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor životního prostředí
<br> a zemědělství od společnosti Studio XXX s.r.o <.>,žádost o výše uvedené stanovisko ke zkrácenému
<br> postupu pořizování změny územního plánu <.>
<br>
<br> Předmětem navrhované změny je:
<br> - Stanovení etapizace v územním plánu,kdy výstavba v rozvojových lokalitách obce může být
<br> podmíněna realizací potřebné dopravní a technické infrastruktury <.>
<br> - Stanovení detailnějších podmínek prostorového uspořádání,a to i ve vazbě na kapacity
<br> dopravní a technické infrastruktury <.>
<br> - Vymezení ploch veřejných prostranství v zastavitelných plochách,a to dle zpracovaných
<br> a současně pořizovaných územních studií <.>
<br> - Vymezení dopravní a technické infrastruktury dle dopravní studie pro správní území obce
<br> Statenice a vodohospodářské studie pro správní území obce Statenice <.>
<br> - Odstranění vnitřní rozpornosti územního plánu <.>
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství,sděluje následující:
<br> Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 4...
5. Pronájem pozemku TJ Sokol.pdf (948.23 kB)
Podklady pro zastupitelstvo
<br>
<br> Podklady pro zastupitelstvo
<br>
<br> Podklady pro zastupitelstvo
4. Smlouva o poskytování služeb v oblasti architektury a urbanismu.pdf (231.25 kB)
1
<br> SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB V OBLASTI URBANISMU,ARCHITEKTURY
<br> A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> (dále jen „Smlouva“)
<br>
<br> uzavřená mezi smluvními stranami
<br>
<br> 1.MgA.XXXXXX XXXXX
<br> IČO: XXX XX XXX
<br> se sídlem Nad Šárkou 781/56,Dejvice,160 00 Praha 6
<br> Registrace u živnostenského úřadu Městské části Praha 6 pod Ev.č.310006-514124219
<br> (dále jen „Architekt“)
<br>
<br> a
<br>
<br> 2.Obec Statenice
<br> IČO: 00241679
<br> se sídlem Statenická 23,252 62 Horoměřice
<br> zastoupená MgA.XXXXXXX XXXXXXX,starostka obce
<br> (dále jen „Klient “)
<br>
<br> (Architekt a Klient společně dále jen „Smluvní strany “)
<br>
<br> I <.>
<br> ÚVODNÍ USTANOVENÍ
<br>
<br> 1.V souvislosti s rozvojem obce Statenice (dále jen „Statenice“) Klient má zájem o poskytování
<br> odborné konzultační a poradenské činnosti v oblasti urbanismu,architektury a územního plánování <.>
<br> 2.Architekt je obchodní společností,která disponuje autorizací ve smyslu ustanovení § 4 zákona č <.>
<br> 360/1992 Sb <.>,o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
<br> inženýrů a techniků činných ve výstavbě,v platném znění,zapsaným v seznamu autorizovaných
<br> architektů vedeném Českou komorou architektů pod číslem autorizace 04 415 a zároveň držitelem
<br> živnostenského oprávnění vydaného na předmět podnikání „projektová činnost ve výstavbě“.Na
<br> základě v předchozí větě uvedených veřejnoprávních oprávnění Architekt vykonává činnost
<br> architekta a stavebního inženýra <.>
<br>
<br> II <.>
<br> PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
<br>
<br> 1.Architekt se Smlouvou zavazuje poskytovat Klientovi odborné konzultační a poradenské služby
<br> architekta a stavebního inženýra v oblasti urbanismu,architektury a územního plánování (dále jen
<br> „Služby“) a Klient se zavazuje zaplatit Architektovi za řádně poskytnuté služby smluvní odměnu,to
<br> vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou <.>
<br> 2.Architekt se zavazuje Klientovi Služby poskytovat v ...
3. Statenice ÚS návrh smlouvy.pdf (1.6 MB)
1
<br>
SMLOUVA O DÍLO
<br> uzavřená dle ustanoveni§ 2586 a násl.zákona č.89/2012Sb <.>,občanský zákoník
<br> mezi smluvními stranami:
<br>
<br> Objednatel: Obec Statenice
<br> Sídlo: Statenická 23,252 62 Horoměřice
<br> Statutární zástupce: MgA.XXXXXXX XXXXXXX,starostka
<br> IČO: XXXXXXXX
<br> DIČ:
<br> Bankovní spojení:
<br> Číslo účtu:
<br>
<br> v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel" a
<br>
<br> Zhotovitel: re:architekti studio s.r.o <.>
<br> Sídlo: Bělohorská 193/149,Praha 6 - Břevnov 169 00
<br> Statutární zástupce: MgA.XXXXXX XXXXX,jednatel
<br> IČO: XXXXXXXX
<br> DIČ: CZXXXXXXXX
<br> Zapsán: v obchodním rejstříku vedené u Městského soudu v Praze,sp.zn.C 265447
<br> Bankovní spojení: Fio banka,a.s <.>
<br> Číslo účtu: 2701102949/2010
<br>
<br> v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel",společně s objednatelem dále jen
<br> „smluvní strany" <.>
<br> I <.>
<br> Předmět a účel díla
<br> 1.Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele „Územní studii Statenice Střed” dále též jako
<br> „územní studie" nebo „vymezené území" v souladu s touto smlouvou,pokyny objednatele a Konceptem studie
<br> území Statenice „Střed” zpracovaným zhotovitelem v roce 2019 dále též jako “koncept”společně dále též jako
<br> “dílo”.Koncept je uveden v příloze č.1 této smlouvy,a to včetně užívacích práv objednatele ke Konceptu <.>
<br> Součástí díla jsou veškeré práce,činnosti a dodávky vedoucí k řádnému zhotovení a převzetí díla dle této
<br> smlouvy a naplnění účelu smlouvy,když dle dohody smluvních stran platí,že není-li určité plnění z provádění
<br> díla výslovně smlouvou vyjmuto,je v rámci zhotovení díla zahrnuto.Součástí předmětu plnění zhotovitele je
<br> rovněž poskytnutí užívacích práv k dílu objednateli,a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv
<br> plynoucích z autorství díla.Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené a objednatelem
<br> převzaté dílo cenu dle této smlouvy <.>
<br> Územní studie bude z...
2. Smlouva MŠ Statenice_návrh.pdf (516.82 kB)
1
<br>
<br>
<br> SMLOUVA O DÍLO
<br>
uzavřená níže uvedeného dne,měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:
<br>
<br> 1.re:architekti studio s.r.o <.>
IČO: 055 59 022
se sídlem Bělohorská 193/149,Břevnov,169 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C,vložka 265447
zastoupená:
MgA.XXXXXX XXXXX,jednatel
(Dále jen „Architekt“)
<br> a
<br>
2.Obec Statenice
IČO: 00241679
se sídlem: Statenická 23,252 62 Horoměřice
zastoupená:
MgA.XXXXXXX XXXXXXX,starostka obce
(dále jen „Klient“)
<br> Architekt a Klient společně dále jen „Smluvní strany “
<br>
<br> (dále jen „Smlouva“)
<br>
I <.>
Úvodní ustanovení
<br>
1.Architekt je obchodní společností,která disponuje autorizací ve smyslu ustanovení § 4 zákona č.360/1992 Sb.<,>
<br> o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě,v platném znění,zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou
architektů pod číslem autorizace 04415.Architekt vykonává činnost architekta a stavebního inženýra na
základě živnostenského oprávnění a zápisu v obchodním rejstříku <.>
<br>
2.Klient má záměr výstavby projektu „Novostavba MŠ a zázemí Parádnice,Statenice“ na pozemku parc.č.100
a parc.č.340/9,v katastrálním území Statenice,obec Statenice (dále jen „Projekt“ nebo „Stavba“).Zadání
záměru vychází z konceptu úprav centra obce Statenice z roku 2019 zpracovaného Architektem (dále jen
„Koncept“) <.>
<br>
3.Účelem spolupráce Klienta a Architekta je navržení a zpracování Projektu,vypracování dokumentace k vydání
správních rozhodnutí potřebných k realizaci Projektu a poskytnutí součinnosti při jejich získání <.>
<br>
4.Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů,resp <.>
ve svém obvyklém významu.Pro účely této Smlouvy se rozumí
<br> 4.1 Dokumentací veškeré hmotné části díla týkající se Stavby,které jsou v souladu s článkem II.této Smlouvy
předmětem závazku Architekta...
1. Statenice - Kalkulace cen pro vodné a stočné pro r. 2021.pdf (1.72 MB)
Podklady pro zastupitelstvo
<br>
<br> Podklady pro zastupitelstvo
<br>
<br> Podklady pro zastupitelstvo
<br>
<br> Podklady pro zastupitelstvo
17.2.2021 zápis ze zasedání zastupitelstva.pdf (344.38 kB)
1
<br>
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Statenice konaného 17.2.2021 od 19:00h
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu formou
videokonference
<br>
<br>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
2.Schválení programu a ověřovatelů zápisu
3.Kontrola plnění usnesení
4.Cena vody
<br> 5.Přivaděč VPSÚ
<br> 6.Smlouva na realizaci PD k MŠ Parádnice
<br> 7.Smlouva – ÚS Centrum Statenice
<br> 8.Smlouva o poskytování služeb v oblasti architektury a urbanismu
<br> 9.Záměr pronájmu pozemků st.400,st.1050,parc.č.107/4 a části pozemku parc.č <.>
<br> 107/1
<br> 10.Změna ÚP
<br> 11.Bus 409
<br> 12.Návrh obnovy bývalé štěpnice na Parádnici
<br> 13.Smlouva o spolupráci mezi obcemi a o úhradě nákladů za omezení dopravy nad 12 t
<br> 14.Pod Punčochou,K Chotolu – PD povrchy
<br> 15.Záměr prodeje části pozemků p.č.290/124–2 m² a 290/135–10 m²
<br> 16.Záměr prodeje části pozemku p.č.391/3 cca 270 m²
<br> 17.Záměr prodloužení kanalizační stoky (AG3) AG3-1 a vodovodního řadu (O5) O5-1
<br> 18.Omezení nočního provozu
<br> 19.Přijetí krajské dotace na PD – Chodník Statenice-Černý Vůl-III.a IV.etapa
<br> 20.Přijetí krajské dotace na audit bezpečnosti – Chodník Statenice-Černý Vůl-III.a IV <.>
<br> etapa
<br> 21.Diskuse a závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
1.Zahájení
<br> Starostka zahájila zastupitelstvo obce 17.2.2021 v 19:02 a přivítala přítomné i veřejnost <.>
<br> Přítomni jsou: XXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXX,Jakub
<br> Cechel,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX
<br> Online: XXXX XXXX,XXXXX XXXX (připojil se v XX:XX)
<br> Hosté: Ing.Glogar
<br> Starostka informovala,že v pondělí 8.2.a ve středu 10.2.proběhla pracovní jednání zastupitelstva,na
<br> kterém byly body programu již předjednány <.>
<br> Neopomněla připomenout,že fyzicky přítomní dodržují nařízené rozestupy a mají na sobě roušky <.>
<br> Zastupitelstvo je usnášení schopné,počet přítomných je 9 (z toho jsou 2 online).Hlasování
<br> zastupitelů bude probíhat jednotlivě vyslovením svého jména a ...

Načteno

edesky.cz/d/4482398

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Statenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz