« Najít podobné dokumenty

Město Sedlčany - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace - parkoviště ul. Havlíčkova a U Kulturního domu v Sedlčanech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sedlčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schéma dopravního značení
Schéma dopravního značení- vyparkování parkoviště v ul.Havlíčkova a
<br> U Kulturního domu v Sedlcanech,z důvodu změny dopravního režimu.ZPM ' “""““"Vám 53322213 šašku 294 v - ' \ ' %Vfdšlášdškě líHÉPUBqu
<br> vedoucí divize značení \ „ _! b :602 S “ * alfu:vagěgšíbasnnmeu 25401 ed'Čany „ \ „ \ ; ; KBAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POUCIE http: www.udrzbasilnic.eu _ ; * „ _ - *,\ L); ! ŘEDOCESKÉHO KRA JE “ “ ' „ \ DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PŘř SPAM 251 23 PŘÍBRAM v ŽEŽICKÁ 498
<br> KRPS— /ČJ—201V-O11V'
<br> ' V souladu s ust.š 77 odst.2 písm.b) Zák.0.361/2000 3 OUHLA
<br>,Wf „
<br>.í— „„ T'Hž'v „„v-„1 „,(_
<br> Schéma dopravního značení -_změna dopravního režimu v ul.Havlíčkova „aku,[lgégurpnílggldpmu v Sedlčanech,rezervace parkowšte pro návštěvníky očkovacího centra.KRóggiQEggÉgSgY;ÉSUC'E
<br> STHE amo._
<br> DOPRAVNI INSPEKTORAT PPlBRAlvl Návrh SChVálil.261_23_RR BRAw v ŽEŽlCKÁ 498
<br> ' Í" IGJ—20.2 011153! V souladu s ust.š 25 odst.pism.Žak Č.13/1997 Sb.a & 77 odst.2 písm.b) zák.č.361/2000 Sb <.>,SOUHLASÍME se zvláštním : užíváním pozemní komunikace a návrhem DlO
<br> Zpracoval: XXXXXXXX XXXX Údržba silnic s.r.o.vedoucí divize značení Na Červeném Hrádku 294 mobil:602 479 022 264 01 Sedlčany e—mail: vana©udrzbasilnic.eu
<br> http: www.udrzbasilnic.eu
<br> Hau ník: “i
Opatření obecné povahy
+420 314 002 983,+420 731 616 204
sh@mesto-sedlcany.cz
ID: frsbn7e,IČ: 00243272
www.mesto-sedlcany.cz
<br> 1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí T.G.Masaryka 32,pracoviště Nádražní 336
264 80 Sedlčany
<br>
Č.j.MĚÚ-S/OD/3895/2021-2 Váň
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX
Oprávněná úřední osoba
V Sedlčanech XX.února 2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Sedlčany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.1 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
podaného návrhu dne 22.2.2021 Městem Sedlčany,IČ: 00243272,Nám.T.G.Masaryka 32,264
80 Sedlčany (dále jen „navrhovatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,KŘSK DI
Příbram dne 22.2.2021
<br> s t a n o v u j e
<br> v souladu s ustanovením § 124 odst.6,§ 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu,a na základě § 171 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
místní komunikace – parkoviště ul.Havlíčkova a U Kulturního domu v Sedlčanech,z důvodu
změny dopravního režimu,za účelem rezervace parkoviště pro návštěvníky očkovacího centra,v
rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření <.>
Dopravní značení „B28“ s dodatkovými tabulkami bude osazeno předem,z důvodu vyparkování
parkoviště ul.Havlíčkova a U Kulturního domu <.>
Termín: 1.3.2021 – 31.12.2021 (po dobu činnosti očkovacího centra)
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Přechodné dopravní značení bude umístěno dle předloženého schéma,zpracované společností
<br> Údržba silnic s.r.o,které bylo odsouhlasené dotčeným orgánem Policie ČR KŘSK DI Příbram ze
dne 22.2.2021 a je přílohou to...

Načteno

edesky.cz/d/4482391

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sedlčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz