« Najít podobné dokumenty

Město Hranice - Výzva k podání nabídek ,, Domácí kompostéry pro BRKO II" -e.č. 60/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hranice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 3 Krycí list
Název projektu: Domácí kompostéry pro BRKO 2020
Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013040
<br> „Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“
<br>
KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br>
<br>
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná dle § 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> Název veřejné zakázky
Domácí kompostéry pro BRKO II
<br>
<br>
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br> Zadavatel
<br> Název:
Město Hranice
<br> Sídlo:
Pernštejnské náměstí 1,753 01 Hranice
<br> IČO:
00301311
<br> Zastoupený:
Jiřím Kudláčkem,starostou
<br> Dodavatel
<br> Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> Sídlo:
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> IČO:
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> DIČ:
[DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> Osoba oprávněná/ osoby oprávněné zastupovat dodavatele:
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> Právní forma dodavatele / Spisová značka v obchodním rejstříku či jiné evidenci,je-li v ní zapsán:
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> Kontaktní osoba,telefonní kontakt,e-mail[footnoteRef:1]: [1: Dodavatelé podávající společnou nabídku uvedou jednoho z dodavatelů a konkrétní fyzickou osobu,která bude kontaktní osobou ve vztahu k zadavateli.]
<br>  [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> ID datové schránky:
[DOPLNÍ DODAVATEL] – nemá-li dodavatel datovou schránku,tento řádek nevyplňuje
<br> Bankovní spojení:
[DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> Číslo účtu:
[DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> Číslo smlouvy dodavatele:
[DOPLNÍ DODAVATEL] – nepotřebuje-li dodavatel smlouvu číslovat,tento řádek nevyplňuje
<br> cena za nákup kompostérů
<br> cena za kus/Kč bez DPH
[DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> cena za kus/Kč s DPH
[DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> cena celkem za 600 ks/Kč bez DPH
[DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> cena celkem za 600 ks/Kč s DPH
[DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> celková nabídková cena za 600 kusů kompostérů
<br> XXXX v Kč celkem bez DPH
[DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> DPH 21% v Kč
[DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> Nabídková cena celkem v K...
Příloha č. 2 Čestné prohlášení
H:
<br> W**
<br> w,*
<br> i’!
<br>
<br>
<br> EVROPSKA UNIE
Fond souernosti
Operaénl program Zivolnl prostfedl
<br>
<br>
Název projektu: Domácí kompostéry pro BRKO 2020
Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013040
„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“
<br>
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
dle § 74 odst.1 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek
<br> (dále jen "zákon")
<br> Identifikační údaje dodavatele
Název
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> Sídlo
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> IČO / DIČ
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br>
<br> Já,níže podepsaný,jako oprávněný zástupce dodavatele,prohlašuji,že dodavatel splňuje základní způsobilost ve smyslu § 74 odst.1 zákona tj.není dodavatelem,který:
a)
byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží <,>
<br> b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
<br> c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
<br> d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
<br> e) je v likvidaci,proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele <.>
<br>
Je-li uchazečem právnická osoba,výše uvedenou podmínku podle písm.a) splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,výše uvedenou podmínku podle písm.a) splňuje
<br> a)...
Příloha č. 1 Návrh smlouvy
Název projektu: Domácí kompostéry pro BRKO 2020
<br> Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013040
<br>
„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí“
<br>
<br> 1
<br>
KUPNÍ SMLOUVA
<br>
<br> uzavřená dle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> (dále jen „občanský zákoník“)
<br>
<br> číslo smlouvy kupujícího:
<br>
<br> mezi
<br> Město Hranice
<br> Se sídlem: MěÚ,Pernštejnské náměstí 1,753 01 Hranice
<br> zastoupeno: Jiřím Kudláčkem,starostou
<br> IČO: 00301311
<br> DIČ: CZ00301311
<br> Bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,pobočka Hranice
<br> Číslo účtu: 19 – 0001320831/0100
<br> Telefon: 581 828 239
<br>
Osoby oprávněné jednat ve věcech
<br> - smluvních: XXXX XXXXXXXX
- technických: Ing.XXXXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> dále také „kupující“ na straně jedné
<br>
<br> a
<br>
<br> Název :
<br> IČO :
<br> DIČ :
<br> Adresa sídla :
<br>
<br>
Název projektu: Domácí kompostéry pro BRKO 2020
<br> Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013040
<br>
„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí“
<br>
<br> 2
<br>
Právní forma :
<br> Spisová značka :
<br> Osoba oprávněná zastupovat
<br> prodávajícího
:
<br> Zástupce ve věcech technických :
<br> Bankovní spojení :
<br> Číslo účtu :
<br> dále jen “prodávající” na straně druhé
<br> Tato kupní smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem “Domácí
kompostéry pro BRKO II” vyhlášené kupujícím dne 23.2.2021 (dále jen „veřejná zakázka“) <.>
<br>
<br> 1.Předmět smlouvy
<br> 1.1.Předmětem této smlouvy je dodávka nových a nepoužitých
<br> - kompostérů – 600 ks dle přílohy č.1 – Technická specifikace předmětu plnění <.>
<br> (dále také „dodávka“) <.>
<br> 1.2.Prodávající se zavazuje předat kupujícímu dodávku a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo
<br> k dodávce,a kupující se zavazuje dodávku převz...
Výzva k podání nabídek ,, Domácí kompostéry pro BRKO II" -e.č. 60/2021
* * * Fond soudržnosti * * *
<br> EVROPSKÁ UNIE
<br> Operační program Životní prostředí
<br> Název projektu: Domácí kompostéry pro BRKO 2020 Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/OO13040
<br> „Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií — Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
<br> Životní prostředí“
<br> Výzva k podání nabídek
<br> dle ustanovení 9 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek
<br> (dále jen „ZZVZ“)
<br> Název veřejné zakázky
<br> Domácí kompostéry pro BRKO ll
<br> Druh veřejné zakázky
<br> dodávky
<br> Režim veřejné zakázky
<br> veřejná zakázka malého rozsahu
<br> Název zadavatele
<br> Město Hranice
<br> Sídlo zadavatele
<br> Pernštejnské náměstí 1,753 O1 Hranice
<br> Osoba oprávněná jednat za zadavatele,její telefon a e-mailová adresa
<br> XXXX XXXXXXXX,starosta,tel.XXX XXX XXX,starosta©mesto—hranicecz
<br> Odkaz na profil zadavatele
<br> https://s|uzbv.e-zakazkv.cz/profil-zadavatele/8d3c4c78-d1d6— 4e76-a258-96839fe6f264
<br> IČO zadavatele / DIČ zadavatele
<br> 00301311 / 0200301311
<br> Kontaktní osoba zadavatele ve věci veřejné zakázky,její telefon a e-mailová adresa
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX,tel.XXX XXX XXX tomas.zachar©mesto-hranice.cz
<br> Lhůta pro podání nabídek
<br> 9.3.2021 do 10:00 hod <.>
<br> Místo a způsob podání nabídek
<br> Nabídku lze zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo podat osobně na adrese:
<br> Městský úřad Hranice,Pernštejnské náměstí 1,753 01 Hranice <.>
<br> Přijímacím místem je Podatelna ll umístěná v kanceláři c.122 <.>
<br> Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky <.>
<br> Provozní doba podatelny:
<br> Pondělí 7:00 — 17:00 Úterý 7:00 -15:00 Středa 7:00 —17:00 Čtvrtek 7:00 — 15:00 Pátek 7:00 — 13:30
<br> Všechny nabídky musí být doručeny nejpozději do času stanoveného pro ukončení lhůty pro podání nabídek.Nabídka,která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek,se neotevírá a nehodnotí <.>
<br> ** * *„ EVROPSKÁ UNIE * * Fond soudržnosti ** ...

Načteno

edesky.cz/d/4482386

Meta

EIA   Veřejná zakázka   EIA   Veřejná zakázka   EIA   Veřejná zakázka   EIA   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hranice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz