« Najít podobné dokumenty

Obec Bocanovice - Sbírka zákonů č. 034/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bocanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb0034-2021.pdf (307.81 kB)
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 34 Rozeslána dne 23.února 2021 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 82.Zákon,kterým se mění zákon č.461/2020 Sb <.>,o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením
podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2,ve znění zákona č.584/2020 Sb <.>
<br> 83.Vyhláška,kterou se mění vyhláška č.22/2013 Sb <.>,o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání,ve znění
pozdějších předpisů
<br> 84.Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu
<br>
<br> 82
<br> ZÁKON
<br> ze dne 12.února 2021 <,>
<br> kterým se mění zákon č.461/2020 Sb <.>,o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem
nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 <,>
<br> ve znění zákona č.584/2020 Sb <.>
<br> Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:
<br> Čl.I
<br> Zákon č.461/2020 Sb <.>,o kompenzačním bo-
nusu v souvislosti se zákazem nebo omezením pod-
nikatelské činnosti v souvislosti s výskytem korona-
viru SARS CoV-2,ve znění zákona č.584/2020 Sb.<,>
se mění takto:
<br> 1.V § 1 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se nový odstavec 2,který zní:
<br> „(2) Za opatření podle odstavce 1 se pro účely
tohoto zákona považuje také opatření přijaté jiným
orgánem veřejné moci nebo k tomu oprávněnou
osobou k ochraně obyvatelstva a prevenci nebez-
pečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
způsobeného koronavirem označovaným jako
SARS CoV-2,pokud toto opatření spočívá v zákazu
nebo omezení činnosti nebo provozu zařízení,ve
kterém jsou poskytovány zdravotní a sociální služby
jejich poskytovatelem.“ <.>
<br> 2.V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
středníkem a doplňují se slova „to neplatí,pokud se
jedná o činnosti,u nichž vzniká účast na nemocen-
ském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5
<br> písm.a) bodech 12 a 13 zákona o nemocenském po-
jištění.“ <.>
<br> 3.V § 5 odst.2 se písmeno a) zrušuje a zároveň
se zrušuje označení písmene b...

Načteno

edesky.cz/d/4482343


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bocanovice
13. 04. 2021
12. 04. 2021
09. 04. 2021
09. 04. 2021
08. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bocanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz