« Najít podobné dokumenty

Obec Březová - Záměr prodeje části pozemku p. č. 190/2 o výměře cca 325 m2, p. č. st. 28 o výměře 382 m2, včetně budovy na něm stojící s č. p. 6, část pozemku p. č. 190/3 o výměře cca 630 m2 (dle oplocení), vše v k. ú. Leskovec u Vítkova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kompletní znění záměru prodeje je zde ke stažení.
spis.zn.155/2021
<br> M ě s t y s B ř e z o v á Březová 106,747 44 Březová
<br>
v y h l a š u j e
<br>
<br> Z Á M Ě R
<br>
prodeje části pozemku p.č.190/2 o výměře cca 325 m2 <,>
p.č.st.28 o výměře 382 m2,včetně budovy na něm stojící
<br> s č.p.6,část pozemku p.č.190/3 o výměře cca 630 m2
(dle oplocení),vše v k.ú.Leskovec u Vítkova dle sit.mapky <.>
<br>
<br> Zveřejnění záměru prodeje výše uvedené nemovitosti bylo schváleno
zastupitelstvem městyse dne 30.09.2020 usnesením 1/14 písm.n) <.>
<br> Zájemce uvede ve své nabídce (návrhu) nabídnutou výši kupní ceny <.>
<br>
Na předmětné nemovitosti byl zpracován znalecký posudek na cenu v místě a
čase obvyklou <.>
<br> Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti a s uzavřením
kupní smlouvy,včetně pořízení geometrického plánu <.>
<br>
Ujednání o předkupním právu
Městys si v kupní smlouvě dle ustanovení § 2140 a násl.zák.č.89/2012 Sb.<,>
občanský zákoník,v platném znění,vyhrazuje sjednání ujednání o předkupním
právu k pozemku,který je předmětem kupní smlouvy.Kupující je povinen
nabídnout nemovitost ke koupi zpět městysi jako předkupníkovi,pokud by jej
chtěl prodat třetí osobě (koupěchtivému).V ostatním se řídí sjednané předkupní
právo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku <.>
<br> Ujednání o výhradě zpětné koupě
Městys si v kupní smlouvě dle ustanovení § 2135 a násl.zák.č.89/2012 Sb.<,>
občanský zákoník,v platném znění,vyhrazuje sjednání výhrady zpětné koupě
k předmětu kupní smlouvy,a to pro případ,že by kupující nabídl nemovitost
zpět městysi jako předkupníkovi,viz ujednání o předkupním právu.Kupující má
povinnost převést na požádání nemovitost prodávajícímu za úplatu zpět,a to tak <,>
že kupující vrátí prodávanou nemovitost v nezhoršeném stavu a prodávající vrátí
kupujícímu přijatou kupní cenu; tím jsou vyrovnány i užitky z peněz a případné
plody z věci snad vytěžené.Výhrada zpětné koupě zavazuje právní nástupce a
dědice.V ostatním se řídí výhrada zpětné koupě příslušnými ustanoveními
zákona <.>...

Načteno

edesky.cz/d/4482246

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz