« Najít podobné dokumenty

Město Spálené Poříčí - Uzemní rozhodnutí Spálené Poříčí - obytná zóna Zátiší

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Spálené Poříčí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Uzemní rozhodnutí Spálené Poříčí - obytná zóna Zátiší
MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ
ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132,335 61 Spálené Poříčí
<br>
<br> Č.j.: 2087/2020/MěÚSP-6
<br>
<br>
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
<br> Louda
371 594 640
stavebni@spaleneporici.cz
<br> Datum: 17.02.2021
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Spálené Poříčí,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné
řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne
21.12.2020 podal
<br> Ing.XXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Pod Kesnerkou č.p.2354/41,Smíchov,150 00 Praha 5 <,>
kterého zastupuje Boula IPK s.r.o <.>,Ing.XXXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Goldscheiderova č.p <.>
2925/3,Plzeň 3-Jižní Předměstí,301 00 Plzeň 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
na stavbu:
<br> SPÁLENÉ POŘÍČÍ - OBYTNÁ ZÓNA ZÁTIŠÍ
<br>
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1710/2 (ostatní plocha),parc.č.1718/1 (ovocný sad),parc.č <.>
1718/7 (zahrada),parc.č.1721/1 (trvalý travní porost),parc.č.1721/3 (trvalý travní porost),parc.č <.>
1721/4 (trvalý travní porost),parc.č.1724 (trvalý travní porost),parc.č.1750/1 (ovocný sad),parc.č <.>
1752/1 (ovocný sad),parc.č.1926/1 (ostatní plocha),parc.č.1927 (ostatní plocha),parc.č.1928/1
(ostatní plocha),parc.č.2119 (orná půda),parc.č.2124 (trvalý travní porost),parc.č.2135 (ostatní
plocha),parc.č.3256 (trvalý travní porost),parc.č.3258 (trvalý travní porost),parc.č.3321 (ostatní
plocha) v katastrálním území Spálené Poříčí (752703),kraj Plzeňský,obec Spálené Poříčí
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - SO 010 Rodinný dům
<...

Načteno

edesky.cz/d/4482234

Meta

Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Spálené Poříčí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz