« Najít podobné dokumenty

Obec Libhošť - 14/2021 Výzva k podání nabídky - Na zhotovení PD, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru u akce: Vybudování kapacity předškolního vzdělávání v obci Libhošť

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libhošť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.4-čestné prohlášení
OBEC LIBHOŠŤ
Libhošť 1,742 57 Libhošť
____________________________________________________________________________________________
<br> Čestné prohlášení
o splnění základních kvalifikačních předpokladů
<br> Tímto čestně prohlašuji,že:
<br> Splňuji základní kvalifikační předpoklady podle § 74 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek <.>
<br>
V …………………….<.> …dne …………….<.> ……
<br>
Jméno a příjmení oprávněné osoby
<br> ………………………………………………………
<br>
Podpis oprávněné osoby
<br> …………………………………………………….<.>
<br>
<br>
BANKOVNÍ SPOJENÍ e-mail: obec@libhost.cz
KB a.s.pobočka Nový Jičín tel.: 556 730 319
č.ú.43 – 8268170277/0100 ID DS: zgcwtb9
IČ 72086718
Příloha č.3-Koncepce nástavby MŠ Libhošť 2021
Koncepce nástavby stávajícího objektu MŠ Libhošť
<br> Koncepce nástavby stávajícího objektu MŠ Libhošť byla navržena a projednána se zástupcem HZS MSK,ÚO Nový Jičín (Ing.Andrýsek Libor) s následujícím výstupem <.>
<br> Nástavba stávajícího objektu MŠ o jedno nadzemní podlaží je,vzhledem k tomu,že se jedná o stávající objekt,možná <.>
(V případě novostavby by objekt MŠ nemohl být takto realizován – u novostaveb MŠ,které je nutno řešit v souladu s Vyhl.23/2008 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,je možné mít pouze 2 nadzemní podlaží)
<br> V souladu s ČSN 73 0834: Požární bezpečnost – změny staveb lze plánovanou nástavbu MŠ posoudit jako změnu stavby skupiny II,s uplatněním požadavků přílohy C této ČSN,která řeší technické požadavky na MŠ ve změnách staveb <.>
<br> V rámci návrhu plánované nástavby MŠ je nutno striktně dodržet výškový limit podle požadavku ČSN 73 0834,přílohy C,čl.C.3,kdy musí být požární výška,resp.výšková poloha požárního úseku,v rámci nástavby hp≤ 7 m (jedná se o výšku od podlahy 1.NP,kterým je podlaží obsahující zázemí MŠ,k podlaze posledního NP,tj.plánované nástavby) <.>
V opačném případě (překročení výšky 7 m),nebude ke stavbě vydáno,ze strany HZS MSK,souhlasné stanovisko <.>
<br> Z hlediska koncepce požární bezpečnosti stavby dle požadavků ČSN 73 0834,přílohy C,ve vazbě na ČSN 73 0802:Požární bezpečnost – nevýrobní objekty bude nutné vytvořit z každého oddělení – třídy MŠ samostatný požární úsek a zajistit z nich únikové cesty vedoucí dvěma různými směry až na volné prostranství,formou chráněných či částečně chráněných únikových cest <.>
To by mělo platit i pro stávající podlaží s provozem MŠ,a to zejména i vzhledem k tomu,že podlaží obsahující zázemí MŠ (bez přístupu dětí) je propojeno výtahovou šachtou s vyšším podlažím a lze předpokládat rozšíření šachty do nástavby <.>
<br> Podle požadavků ČSN 73 0834,přílohy C,čl.C.3 musí být budova MŠ s nehořlavým konstrukčním systémem,což bude zajištěno vzhledem k tomu,že se v případě nástavby bude jed...
Příloha č.2-školka_Libhošť_studie11
OBSAH
<br> PROJEKT
<br> INVESTOR
<br> 556749288
GSM
<br> M
<br> Tel <.>
731450100
<br> www.kudelka.cz
<br> Stavební úpravy objektu mateřské školky na p.č.99/2,Libhošť
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - VARIANTA1
<br> Architektonická kancelář IČ: 730 39 179
Ing.Arch.XXXXX XXXXXXX,Kunín XXX,XXX XX Kunín
Půdorys X.PP
<br>.Obec Libhošť,č.p.1,742 57 Libhošť
<br> 02F <.>
<br> 08-2013
<br> 1:100
<br> VYPRACOVAL Ing.Arch.XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXX XXXXX
<br> LEGENDA MATERIÁLŮ
stávající konstrukce
<br> stávající konstrukce - základové pásy
<br> bourané konstrukce
<br> nové konstrukce
<br> S
<br> 1 970
900
<br> 2
1
00
<br> 540
880
<br> 2
1
00
<br> 540
880
<br> 2
1
00
<br> 540
580
<br> 2
1
00
<br> 540
580
<br> 2
1
00
<br> 540
580
<br> 2 600
1 000
<br> 1 970
900
<br> 1 970
900
<br> 1 970
600
<br> 6
20
<br> 930
820
<br> 2 400
<br> 60
0
<br> 1
20
0
<br> 2 400
<br> 60
0
<br> 1
20
0
<br> 2 400
<br> 60
0
<br> 1
20
0
<br> 2
00
0
<br> 1
50
0
<br> 1 200
<br> 2
03
0
<br> 1
47
0
<br> 1 200
<br> 2
03
0
<br> 1
47
0
<br> 1 200
<br> 2
03
0
<br> 1
47
0
<br> 1 200
<br> 2
03
0
<br> 1
47
0
<br> 1 200
<br> 2
03
0
<br> 1
47
0
<br> 1 200
<br> 2
03
0
<br> 1
47
0
<br> 1 200
<br> 2
03
0
<br> 1
47
0
<br> 1 200
<br> 2
03
0
<br> 1
47
0
<br> 1
97
0
<br> 80
0
<br> 1
97
0
<br> 90
0
<br> 1
97
0
<br> 90
0
<br> 1
97
0
<br> 80
0
<br> 880
<br> 1
71
0
<br> 1
47
0
<br> 880
<br> 1
71
0
<br> 1
47
0
<br> 880
<br> 1
71
0
<br> 1
47
0
<br> 880
<br> 1
71
0
<br> 1
47
0
<br> 2
00
0
<br> 1
50
0
<br> 2
25
0
<br> 1
20
0
<br> 1
97
0
<br> 80
0
<br> 1
97
0
<br> 90
0
<br> 1
97
0
<br> 60
0
<br> 1
97
0
<br> 60
0
<br> 18 x 176 x 278
<br> 7
x
1
71
x
2
75
<br> 7
x
1
71
x
2
75
<br> 7
x
1
71
x
2
75
<br> 180
<br> 50
0
<br> 4
75
0
<br> 34
0
<br> 4
75
0
<br> 6
06
0
<br> 33
0
<br> 2
25
0
<br> 40
88
0
<br> 54
0
<br> 33
0
88
0
<br> 54
0
<br> 47
5
1
00
0
<br> 2
60
0
<br> 48
0
58
0
<br> 54
0
<br> 32
0
58
0
<br> 54
0
<br> 32
0
58
0
<br> 54
0
<br> 2
20
5
<br> 2
40
0
<br> 50
0
<br> 5
06
0
<br> 50
0
<br> 33
0
<br> 2
25
0
<br> 2
13
0
<br> 34
0
<br> 1
40
0
11
0...
Příloha č.1-obchodní podmínky
Příloha č.1 – obchodní podmínky
SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace,výkon inženýrské činnosti,výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru
ČÁST A
Obecná ustanovení
I <.>
Smluvní strany
1.Obec Libhošť
se sídlem: Libhošť 1,74257Libhošť
zastoupena: Ing.Jiřím Petrovským - starostou
IČO: 720 86 718
DIČ: CZ 720 86 718 (není plátce DPH)
bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
číslo účtu: 43-8268170277/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing.XXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,email: starosta@libhost.cz,XXXXX XXXX,tel.: XXX XXX XXX,email: mistostarosta@libhost.cz <.>
<br> (dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)
VARIANTA A(pro právnickou osobu nebo fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku,údaje na řádcích 1-4 se vyplní dle výpisu z obchodního rejstříku):
2.Obchodnífirma
se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném ……………… soudem v …………,oddíl …,vložka …
(dále jen v části A,B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)
VARIANTA B(pro fyzickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku,údaje na řádcích 1-4 se vyplní podle živnostenského listu):
2.Jméno a příjmení
podnikající pod jménem:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsána v ……………………,vedené………………………… (doplňte údaj o evidenci,ve které je daná osoba zapsána)
(dále jen v části A,B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)
II <.>
Základní ustanovení
1.Tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace,výkon inženýrské činnosti,výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru(dále jen „smlouva“) uzavírajísmluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl.občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl.občanského zákoníku <.>...
Vyzva_k_podani_nabidky
OBEC LIBHOŠŤ
<br> Libhošť 1,742 57 Libhošť
<br> ________________________________________________________________________________________
<br> BANKOVNÍ SPOJENÍ e-mail: obec@libhost.cz
KB a.s.pobočka Nový Jičín tel.: 556 730 319
č.ú.43 – 8268170277/0100 ID DS: zgcwtb9
IČ 72086718
<br>
<br>
<br> V Libhošti dne 23.2.2021 <.>
<br>
<br> Výzva k podání nabídky
<br> Na zhotovení projektové dokumentace,výkon inženýrské činnosti a
<br> autorského dozoru u akce
<br> „Vybudování kapacity předškolního vzdělávání v obci Libhošť“
<br>
<br> Identifikační údaje zadavatele
<br> Název zadavatele: Obec Libhošť
<br> Adresa zadavatele: Libhošť 1,742 57 Libhošť
<br> IČ zadavatele: 720 86 718
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXXXXXX - starosta
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> e-mail: starosta@libhost.cz
<br>
<br> Zadavatel si vyhrazuje právo:
<br>  odmítnout předložené nabídky <,>
<br>  změnit podmínky zadání veřejné zakázky <,>
<br>  zrušit zadání veřejné zakázky <,>
<br>  smlouvu neuzavřít <.>
<br>
I.Předmět veřejné zakázky:
<br>
Název veřejné zakázky: Vybudování kapacity předškolního vzdělávání v obci Libhošť <.>
<br> Druh veřejné zakázky: služba <.>
<br> Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace,výkon inženýrské činnosti a
autorského dozoru u akce „Vybudování kapacity předškolního vzdělávání v obci Libhošť“.Dokumentace
<br> bude obsahovat projektovou dokumentace pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí <,>
<br> stavebního povolení) a dokumentaci k provedení stavby včetně rozpočtu.Zadavatel má záměr
<br> vybudovat nástavbu u stávajícího objektu mateřské školy a tím provést navýšení její kapacity <.>
<br>
<br>
OBEC LIBHOŠŤ
<br> Libhošť 1,742 57 Libhošť
<br> ________________________________________________________________________________________
<br> BANKOVNÍ SPOJENÍ e-mail: obec@libhost.cz
KB a.s.pobočka Nový Jičín tel.: 556 730 319
č.ú.43 – 8268170277/0100 ID DS: zgcwtb9
IČ 72086718
<br>
<br> Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 800.000 Kč bez DPH <....

Načteno

edesky.cz/d/4482190

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   Stavby   Veřejná zakázka   Stavební informace   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libhošť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz