« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Hoštice - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 15/2021 - Lenka Holešová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Hoštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 15/2021 - Lenka Holešová (2.83 MB)
Obec Velké Hoštice Zámecká 195 747 31 Velké Hoštice
<br> SMLOUVA č.15/2021
<br> o poskytnutí návratné finanční výpomoci
<br> |.SMLUVNÍ STRANY
<br> Obec Velké Hoštice
<br> se sídlem: Velké Hoštice,Zámecká 195,Psč 74731 ič: 00300845
<br> zastoupená: Ing.Alfonsem Pospiechem,starostou bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Opava číslo účtu: 184040138910800
<br> variabilní symbol: 112020
<br> ID datové schránky: c4zazcz
<br> (dále jen „poskytovatel'9
<br> 3
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> adresa bydliště: Velké Hoštice XXX XX datum narození: roč.1974 a
<br> XXXX XXXXX adresa bydliště: Velké Hoštice XXX XX datum narození: roč.1974
<br> ID datové schránky: bankovní spojení: číslo účtu:
<br> (dále jen „příjemce'j
<br> ||.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1) Tato smlouva se uzavírá na základě Programu č.1/2019 pro poskytnutí návratné finanční výpomoci,vyhlášeného obcí Velké Hoštice podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.250/2000 Sb.") o kterém rozhodlo zastupitelstvo obce dne 22.8.2019 (dále jen „Program“) a k ní příslušné Výzvě k předkládání žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci <.>
<br> 2) Smluvní strany prohlašuji,že pro právní poměr založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této smlouvy pro ně závazná i ustanovení obsažená v Programu <.>
<br> 3) Příjemce prohlašuje,že se sobsahem Programu podrobně seznámil,jeho ustanovení jsou pro něj zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat.V případě případného rozporu mezi obsahem Programu a touto smlouvou,má přednost ujednání obsažená vtéto smlouvě <.>
<br> Obec Velké Hoštice Zámecká 195 747 31 Velké Hoštice
<br> |||.PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> 1) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce v rozsahu,který je obsahem této smlouvy <.>
<br> 2) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek podporu formou návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona...

Načteno

edesky.cz/d/4482161

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Hoštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz