« Najít podobné dokumenty

Obec Vrané nad Vltavou - Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na "Nájem obecního bytu č.2 v č.p. 137"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrané nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2302/2021/OÚ/2
Smlouva o nájmu bytu
<br>
Článek 1 - Smluvní strany
<br>
<br> Obec Vrané nad Vltavou
<br> Se sídlem Březovská 112,252 46 Vrané nad Vltavou
<br> IČ: 00 241 831
<br> zastoupená Mgr.Danou Ullwerovou,starostkou obce
<br> jako pronajímatel na straně jedné
<br>
<br> a
<br>
<br> Jméno a příjmení:
<br> Datum narození:
<br> Trvalé bydliště:
<br> jako nájemník na straně druhé
<br>
<br>
<br> Článek 2 - Předmět smlouvy
<br> 1) Pronajímatel jako vlastník domu č.p.137,katastrální území Vrané nad Vltavou,Obec Vrané nad
Vltavou,pronajímá nájemcům byt č.2 v 1.podlaží (v přízemí) výše uvedeného domu v ul.Nádražní
<br> č.p.137 <.>
<br> Byt sestává z:
<br> - pokoj o výměře 25 m2
- kuchyň 9,8 m2
<br> - koupelna a WC o výměře 7 m2
- předsíň o výměře 3 m2
- sklep o výměře 4,5 m2
<br> a má celkovou plochu 49,3 m2 <.>
<br>
<br> 2) Byt je vybaven:
- 5x elektrický přímotop
- 1x bojler
- elektrický sporák s varnou deskou
- kuchyňská linka
- digestoř
- sprchový kout vč.baterie a sprchové hlavy
- 1x baterie dřez,1x baterie umyvadlo
- Wc
<br> vše bez závad a plně funkční
<br>
<br> Článek 3 - XXXX nájemného a způsob úhrady
<br> X) Strany smluvily nájemné a další platby za užívání pronajatého bytu ve výši Kč xxxx Kč za 1m2
měsíčně,které bude pravidelně zvyšováno v souladu s cenovými předpisy ČR <.>
<br> 2) V souladu s valorizačními ustanoveními,při změně cenových předpisů anebo při změně okolností
rozhodných pro jejich výpočet bude odpovídajícím způsobem upravena výše nájemného anebo výše
<br> záloh za poskytnuté služby <.>
<br> 3) Nájemník je povinen hradit pravidelné měsíční zálohy na poskytnuté služby společně s nájemným
nejpozději do posledního dne v běžném měsíci,za nějž jsou nájemné a záloha placeny.Výši záloh
<br> určuje pronajímatel pro každý jednotlivý kalendářní XXX a uhrazené zálohy jsou vyúčtovány ročně za
<br>
<br> každý jednotlivý kalendářní rok nejpozději do 30.6.následujícího roku <.>
<br> 4) Přesné určení výše nájemného a rozpis záloh je v předpisu nájemného,který je přílohou té...
2302/2021/OÚ/1
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obec Vrané nad Vltavou
<br>
Březovská 112,252 46 Vrané nad Vltavou
<br> IČ: 00241831
<br> Tel/fax.: 257 713 997/ 257 760 040,e-mail: ou@vranenadvltavou.cz
<br>
<br> Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení
<br> „Nájem obecního bytu č.2/137“
<br>
Zadavatel:
Obec Vrané nad Vltavou
IČ: 00241831
sídlo: Březovská 112,Vrané nad Vltavou,PSČ 252 46
zastoupená: Mgr.Danou Ullwerovou,starostkou
ID-DS: jr6bgyi
<br>
1.Informace o druhu výběrového řízení
<br> Výběrové řízení na nájem obecního bytu <.>
<br> 2.Vymezení předmětu výběrového řízení a specifikace předmětu
<br> Předmětem výběrového řízení „Nájem obecního bytu č.2/137“ je přenechání obecního bytu obce
Vrané nad Vltavou do nájmu fyzické osoby:
Č.p.: 137
Byt č.: 2
Kategorie bytu:
Velikost: 1 + 1
Podlaží: 1.podlaží (přízemí)
Ul.: Nádražní,Vrané nad Vltavou
<br> 3.Popis bytu
1 pokoj,kuchyň,předsíň,koupelna,WC,1 sklepní kóje
Pokoj 25,0 m2
Kuchyň 9,8 m2
Koupelna a WC 7,0 m2
Předsíň 3,0 m2
Sklepní kóje 4,5 m2
Celkem: 49,3 m2
Stav bytu: po rekonstrukci <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
4.Předpokládaná výše nájemného
<br> Předpokládaná minimální hodnota nájemného činí 100,-- Kč za 1 metr čtvereční měsíčně (slovy:
jednosto korun českých) a je zároveň zadavatelem stanovena jako minimální <.>
<br> 5.Způsob zpracování nabídky
<br> Zájemce je povinen předložit svoji nabídku na plnění výběrového řízení písemně,v českém jazyce,v
listinném vyhotovení,v dobře čitelné formě.Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za zájemce
jednat (v případě manželů podpisy obou manželů) <.>
<br> 6.Náležitosti nabídky
<br> Nabídka musí obsahovat identifikační údaje o zájemci v tomto členění:
<br> - jméno a příjmení fyzické osoby <,>
- rodné číslo <,>
- bydliště <,>
- jméno a příjmení předpokládaných spolubydlících osob (členů domácnosti)
- telefonické spojení,e-mailová adresa <,>
- bankovní spojení včetně čísla účtu zájemce <,>
- o manželovi platí shora uvedené obdobně <,>
<br>
7.Doklady ověřující identifikaci zájemce (mu...

Načteno

edesky.cz/d/4482021

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrané nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz