« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Společné územní a stavební povolení - Účelová komunikace za školou - Gulerová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Společné územní a stavební povolení - Účelová komunikace za školou - Gulerová
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Nová Bělá
<br>
<br>
Mitrovická 100/342,Ostrava – Nová Bělá IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/11 www.novabela.cz Číslo účtu 19-1645819309/0800
<br>
<br> Vaše značka:
Ze dne:
Č.j.: NB/0225/21/MS
Sp.Zn.: S-NB/1189/20/4
Dle rozdělovníku
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
Telefon: +XXX XXX XXX XXX
E-mail: mstuchly@novabela.ostrava.cz
<br>
Datum: 23.02.2021
<br>
<br>
<br>
Rozhodnutí č.1/2021
Výroková část:
<br> Dne 24.8.2020 podala XXXXXXXX XXXXXXXX,Mitrovická XX/XXX,Ostrava – Nová Bělá,XXX 00,žádost o
<br> vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu
<br> „Soukromá účelová komunikace v lokalitě Nová Bělá“
<br> na pozemcích parc.č.451/39,451/40,451/42,448/31,780/24,817/1,816/23,817/10 a 815/23 v k.ú.Nová
<br> Bělá <.>
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Nová Bělá,jako stavební úřad příslušný dle ustanovení §
<br> 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ustanovení § 139 odst.3 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení čl.22 písm.c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky
<br> města Ostravy č.14/2013 (Statut města Ostravy),ve znění pozdějších předpisů,ve společném územním a
<br> stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona
<br> žádost o společné povolení a podle § 94p odst.2 stavebního zákona schvaluje stavební záměr,pro který:
<br> I.Vydává společné povolení <.>
<br> Druh a účel umísťované stavby
Jedná se o stavbu soukromé (neveřejné) účelové komunikace šířky 5,0 m - 2x jízdní pruh 2,50 m,délky cca
<br> 205,5 m,s obratištěm na konci.Komunikace slouží pro příjezd k budoucím rodinným domům v lokalitě <.>
<br> Obratiště je délky cca 18,0 m,zakružovací poloměry 10,0 m.Komunikace je navržena jako dvoupruhová <,>
<br> obousměrná,kategorie MO2 -...

Načteno

edesky.cz/d/4481981

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz