« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Koloděje - Sbírka zákonů č. 34 ze dne 23.2.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Koloděje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 34 Rozeslána dne 23.února 2021 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 82.Zákon,kterým se mění zákon č.461/2020 Sb <.>,o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením
podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2,ve znění zákona č.584/2020 Sb <.>
<br> 83.Vyhláška,kterou se mění vyhláška č.22/2013 Sb <.>,o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání,ve znění
pozdějších předpisů
<br> 84.Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu
<br>
<br> 82
<br> ZÁKON
<br> ze dne 12.února 2021 <,>
<br> kterým se mění zákon č.461/2020 Sb <.>,o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem
nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 <,>
<br> ve znění zákona č.584/2020 Sb <.>
<br> Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:
<br> Čl.I
<br> Zákon č.461/2020 Sb <.>,o kompenzačním bo-
nusu v souvislosti se zákazem nebo omezením pod-
nikatelské činnosti v souvislosti s výskytem korona-
viru SARS CoV-2,ve znění zákona č.584/2020 Sb.<,>
se mění takto:
<br> 1.V § 1 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se nový odstavec 2,který zní:
<br> „(2) Za opatření podle odstavce 1 se pro účely
tohoto zákona považuje také opatření přijaté jiným
orgánem veřejné moci nebo k tomu oprávněnou
osobou k ochraně obyvatelstva a prevenci nebez-
pečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
způsobeného koronavirem označovaným jako
SARS CoV-2,pokud toto opatření spočívá v zákazu
nebo omezení činnosti nebo provozu zařízení,ve
kterém jsou poskytovány zdravotní a sociální služby
jejich poskytovatelem.“ <.>
<br> 2.V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
středníkem a doplňují se slova „to neplatí,pokud se
jedná o činnosti,u nichž vzniká účast na nemocen-
ském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5
<br> písm.a) bodech 12 a 13 zákona o nemocenském po-
jištění.“ <.>
<br> 3.V § 5 odst.2 se písmeno a) zrušuje a zároveň
se zrušuje označení písmene b...
Obsah vyvěšení
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 34 Rozeslána dne 23.února 2021 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 82.Zákon,kterým se mění zákon č.461/2020 Sb <.>,o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením
podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2,ve znění zákona č.584/2020 Sb <.>
<br> 83.Vyhláška,kterou se mění vyhláška č.22/2013 Sb <.>,o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání,ve znění
pozdějších předpisů
<br> 84.Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu
<br>
<br> 82
<br> ZÁKON
<br> ze dne 12.února 2021 <,>
<br> kterým se mění zákon č.461/2020 Sb <.>,o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem
nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 <,>
<br> ve znění zákona č.584/2020 Sb <.>
<br> Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:
<br> Čl.I
<br> Zákon č.461/2020 Sb <.>,o kompenzačním bo-
nusu v souvislosti se zákazem nebo omezením pod-
nikatelské činnosti v souvislosti s výskytem korona-
viru SARS CoV-2,ve znění zákona č.584/2020 Sb.<,>
se mění takto:
<br> 1.V § 1 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se nový odstavec 2,který zní:
<br> „(2) Za opatření podle odstavce 1 se pro účely
tohoto zákona považuje také opatření přijaté jiným
orgánem veřejné moci nebo k tomu oprávněnou
osobou k ochraně obyvatelstva a prevenci nebez-
pečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
způsobeného koronavirem označovaným jako
SARS CoV-2,pokud toto opatření spočívá v zákazu
nebo omezení činnosti nebo provozu zařízení,ve
kterém jsou poskytovány zdravotní a sociální služby
jejich poskytovatelem.“ <.>
<br> 2.V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
středníkem a doplňují se slova „to neplatí,pokud se
jedná o činnosti,u nichž vzniká účast na nemocen-
ském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5
<br> písm.a) bodech 12 a 13 zákona o nemocenském po-
jištění.“ <.>
<br> 3.V § 5 odst.2 se písmeno a) zrušuje a zároveň
se zrušuje označení písmene b...

Načteno

edesky.cz/d/4481935

Meta

EIA   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Koloděje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz