« Najít podobné dokumenty

Městys Spálov - Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva městyse

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Spálov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č. 3 - Zápis kontrolního výboru (426.77 kB)
1ë e "g' Jednání kontľolního výboľu zastupitelstva měsĘse Spálov Zápis č.5 ze dne 26.11.zaz0 Kontľolní výboľ: Předseda: XXXXX XXXXX Členové: Ing.Maľtin Bláha,XXXX XXX Předmět kontľoly: Pľoiektv na ľokXXXX - ľeaľzace.dokončení,<,> Rekonstľukce socĺálnfu o zařízení základní školy ve Spálově" Na základě výběrového ţizení zę dne 10'6.2020,byla na výše uvedený pľojekt vybľána firma STAVBY _ BALLER s.ľ.o <.>,742 37 Spálov 30,IČo: 29396841,jehoź,předložená nabídla činila 1.559'151'ó7Kě s DPH.V 1.NP bylo nově zbudováno WC chlapcizbyvaIétechnické místnosti.V této místnosti bylo nutné navíc pľovést sanaci zdlvainjekttĺží pomocí AQUAFŢNU -F.Celkem bylo ľekonstruováno nebo nově vybudováno celkem osm blokťr _ v 1.NP WC chlapci,WC dívky,ve 2.NP WC chlapci,dívky,muži,žeĺry,dźie WC podkľoví a v části ZUŠ.Bělrenr stavby se vyskýly vícepľáce,a to nutnost sanace zdiva,nová kanalízaçe v části 1.NP WC dívĘ a 2.NP WC chlapci,rozvody elektřiny a vody nešlo napojit na staré stávající ľozvody,ale byly pľovedeny nově,v podkľovním WC byly opľoti pľojektu vyměněny všechny obklady.Dodatkem ke smlouvě o dílo č.1 byla upľavena ceîaza dílo ve výši 1.833.345'16Kč.Akce byla ukončena předáním stavby dĺe2l.8.2020.Pľojekt byl podpořen Moravskoslezským kĺajem v ľámci doţace Pođpoľa obnovy a rozv oje venkova Moľavskoslezského l
příloha č.2 - Zápis o dílčí kontrole hospodaření městyse Spálov (475.88 kB)
Cj.: MSK 15862312020 Sp.zn.: KON/10048/2020/Sam
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření územnĺho celku jsou údaje uvedené v $ 2 odst' L a 2
zákona ć'.42o l 2oo4 Sb.:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,ýkajících se rozpočtoých prostředků <,>
- finanční operace,ýkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
- náklady a výnosy podnĺkatelské činnosti územního celku <,>
- peněžní operace/ týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojťl <,>
- hospodaření a nakládání s prostředky z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí
<br> poskytnutýmĺ na základě mezinárodních smluv <,>
- vyričtování a vypořádánífinančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí <,>
<br> k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,s nímž
<br> hospodaří územníceleţ
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,>
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
- ručení za závazky ţzických a právnických osob <,>
- zastavování moviých a nemoviých věcí ve prospěch třetích osob <,>
- zlizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
- účetnictví vedené rizemním celkem <.>
<br> Předmět přezkoumání byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právnímĺ předpisy,zejména předpisy o finančním
<br> hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem,o účetnicWí a o odměňování <,>
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční rnýpomoci a podmínek jejich použití <,>
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Uvedené předměĘ přezkoumání byly ověřeny zejména na vybraném vzorku finančních' účetních
a majetkoprávních operací:
<br> - akce,<,> Dopravní a technická infrastruktura pro ýstavbu RD na parcelách č'.3132,3133 a 3I47l3
v k.ú.Spálov II.etapa'' <,>
<br> - smlouvy o poskytnutídotace z rozpočtu mě...
příloha č. 1 RO č. 12 (201.2 kB)
Městys spálov' lČo 00298387
<br> Rozpočtové zmény s důvodovou zprávou
<br>.<.>.<.>,t.<.>
<br> Schválené ŕozpočtové ]opatřen í ć,<.> L2t2o2o,<.> '.',<.>,',],Zastupitelsfuu předloŽeny ke schválení úpravy rozpočtu:
Příjmy
<br> XXX XXX orgX orgX N+z+lJz zJ Ptlvodní hodnota Změna Po změně Niázev
<br> ?t,<,> ĺ.0ĺ/ĺfWsURoo6
<br> Přĺjmy celkem 8 252 960,00
<br> Financování
XXX XXX orgX orgX N+z+IJz zJ Původní hodnota
<br> XX,12
<br> 1113
<br> L34I
1361
<br> 151r <.>
<br> 4IL3
Celkem zaPaí:
<br> 90103
<br> 3612 2132
36L2 31_L2
<br> Celkem za Par: 3612
<br> 8115
<br> Celkem za Par:
Financování celkem
<br> 48 200,00
<br> 476 300,00
<br> 30 700,00
<br> 37 500,00
<br> 560 000,00
<br> 250 000,00
<br> 573 000,00
<br> 6277 260,00
<br> Příjmy celkem
<br> Financování
XXX XXX orgT orgX Pťlvodní
<br> XX XXX,XX
<br> 476 300,00
<br> 30 700,00
<br> 37 500,00
<br> s60 000,00
250 000,00
<br> 1,402700,00
<br> 573 000,00
<br> 6 277 260,00
6 850 260,00
<br> 7 43s 688,00
7 435 688,00
7 435 688,00
<br> 70 322,00
<br> 14 800,00
<br> s70,00
<br> 10,00
<br> 2 271,00
<br> -r,00 000,00
<br> -72 027,00
<br> 6 650,00
<br> 61440,00
68 090,00
<br> -3 937,00
<br> Změna
3 937,00
<br> 3 937,00
<br> 3 937,00
<br> 58 522,00 Daň z příjmü ţzichých osob placená
491 100,00 Daň z příjmů ýzicţch osob vybíraná
31 270,oo Poplatek ze psů
<br> 37 510'00 Správní poplatky
<br> 562 27I,o0 Daň z nemoviých věcÍ
150 000,00 Neinvestiční přijaté transÍery ze státních
<br> I 330 673,00
579 650'00 Pííjmy z pronájmu ostatních nemoviých
<br> 6 33B 700'00 Pŕíjmy z prodeje ostatních nemoviých
6 918 350'00 Bytové hospodářswí
I 249 023,00
<br> Po změně Název
7 439 625'00 změna stavu krátkodobých prostředků
7 /ţ39 625'00
<br> :
<,>,:.<.> t.<.>,ri.l
<br> Prumy
XXX XXX orgX orgX Pťlvodní Změna Po změně Název
<br> X 439 625,00
<br> 58 522'00 Daň z přiimů ţz.osob ze sam.výděl <.>
491 100,00 Daň z přĺimů ţz.osob z kapitát.výnosů
31 270,00 Poplatek ze psťl
<br> 37 510'00 Správní poplatky
<br> 562 271'00 Daň z nemovitých věcí
150 000'00 Ne...
Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov (121.49 kB)
1
<br>
<br>
<br> USNESENÍ
<br> z 16.zasedání Zastupitelstva městyse Spálov <,>
<br> konaného dne 16.2.2021 v 18:00 hod.v obřadní místnosti ÚM,Spálov 62
<br> Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů.Občané uvedeni v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na
území obce nemovitost) a v § 17 (cizí státní občané,kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu,stanoví-li tak mezinárodní smlouva)
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,mají právo na neupravený text,který je k dispozici u
starostky městyse 742 37 Spálov 62
<br>
<br> Zastupitelstvo městyse Spálov na svém zasedání:
<br>
<br> 379/16/2021 Schvaluje navržený program 16.zasedání zastupitelstva
<br>
380/16/2021 Určuje určuje zapisovatele Marii Flodrovou,jako ověřovatele Luďka Remeše a
<br> Marii Flodrovou a navrhovatele Ludmilu Sucháčkovou,Martinu Kantorovou <,>
Oldřicha Kostku a XXXXX Remeše <.>
<br>
XXX/XX/XXXX Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Společnost pro rannou péči <,>
<br> pobočka Ostrava ve výši 5.000,-Kč <.>
<br>
382/16/2021 Neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na sportovní den z důvodu,že
sportovní a tělovýchovné akce pro děti zajišťuje místní Základní škola a
tělovýchovné spolky <.>
<br>
383/16/2021 Schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu ochránců přírody ZO Nový
<br> Jičín,sídlo Bartošovice,ve výši 3.000,- Kč.Za uzavření smlouvy odpovídá
starostka <.>
<br>
384/16/2021 Schvaluje poskytnutí účelové dotace pro organizaci JUNÁK,svaz skautů a skautek
<br> ČR,středisko Odry ve výši 25.000,-Kč.Za uzavření smlouvy odpovídá starostka <.>
<br>
385/16/2021 Schvaluje poskytnutí finančního daru organizaci BESKYD DZR,o.p.s <.>,Frýdek
Místek na úhradu sociálních služeb ve výši 5.000,-Kč.Za uzavření smlouvy
odpovídá starostka <.>
<br>
386/16/2021 Schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu...

Načteno

edesky.cz/d/4481920

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Spálov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz