« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení DZ VPS Čejkova 29 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Cejkova_29_tisk.pdf
CD>
<br> UL.ČEJKOVA 29 - MK
<br> Pozn.: DZ bude realizováno podle TP65 a TP133.Veškeré stávající VDZ,které není součástí této výkresové dokumentace a brání instalaci nového VDZ,musí být odstraněno.BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užit ke stání vozidel jen po zaplacení ceny <.>
<br> f_— /„MN
<br> “s L E G E N D A : o „ 31,fxB1 / _31_ tmmmMzmůMshmmí Š? o “ CD' " \,A? 0 “v 15' B1 // _v_q__ DOPRAVNIZNACENINAVRHOVANE v |nsta|ovat /,Instaiov (,"' 31 ŘŠ ;v3q__ DOPRAVNÍZNAČENÍRUŠENÉ <.>,? Odstranit / ' Odstranit VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> ING.A.ll-IIAVLÍČEK
<br> 8.10.2020
<br> MGR.P.ANDRESOVÁ
<br> MGR.P.ANDRESOVÁ
<br> ING/yl.PERNICA
<br> Ill ***“
<br> SouhhshneseZUK
<br> Wl
<br> W/
<br> /„UL_%
<br> " Brněnské E||<l komunikace
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> OBJEDN'ATEL DOKUMENTACE: XXXXX XXXXXX DATUM ŘÍJEN XXXX ||,X NÁZEV AKCE: FORMÁT AX H Brněnske komunikace /,„,<,> v '“ DOPRAVNIZNACENI www Brněnské komunlkne a.: 7/1: v v ' 63900 Brno| IČ:507 33 095 | DIČ: (: 507 33 osa L I C E č E J K V A 2 M K MERITKO 1500 U 0 9 _ č.ZAKÁZKY 0798-2020 NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU VYHRAZENÉPARKOVÁNÍ 01.1
0091031_21_Zidenice_Cejkova_29.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 |601 67 Brno|ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0496727/2020 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,KŘP JMK SPDI
Brno podle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu č.j.: KRPB-216954-1/ČJ-2020-0600DI ze dne 18.11.2020 <,>
podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Čejkova 29
<br>
spočívající v doplnění dodatkové tabulky (E 13) s textem „7B3 0516 NEBO 6B2 7556“ ke stávajícímu svislému
dopravnímu značení vyhrazené parkoviště (IP 12),a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště
(V 10e) a přesun dle přiložené výkresové dokumentace <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
užívání komunikace <.>
<br>
Odůvodnění
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ulice Čejkova 29
na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného
parkování <.>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle § 172 odst.4 a 5 správního řádu nebyly
Magistrátu města Brna,Odboru dopravy,jako věcně a místně...

Načteno

edesky.cz/d/4481583

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz