« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Výroční zpráva za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výroční zpráva za rok 2020 (109.94 kB)
Výroční zpráva za rok 2020
o činnosti obce Rokytá v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona
<br> č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen InfZ)
<br>
čj: OUROK/64/2021
<br>
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
- počet žádostí o informace dle InfZ,které obec obdržela v roce 2020: 0
- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů,které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona,a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
- žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace nebyl v roce 2020 vydán
<br> d) výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence
- výhradní licence v roce 2020 nebyly poskytnuty
<br> e) počet stížností podaných podle § 16a InfZ,důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení
- počet stížností podaných dle § 16a InfZ: 0
<br> f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
- obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle InfZ <,>
<br> žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu obecního úřadu,tak na
<br> elektronickou podatelnu obce,žádost musí splňovat náležitosti § 14 InfZ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Rokytě dne 4.2.2021 XXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno dne: X.2.2021
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/4476143

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz