« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Sčítání lidu informace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_874256510_0_oznameni_obce_00179612
Podle zákona č.332/2020 Sb <.>,o sčítání lidu,domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.<,>
o státní statistické službě,ve znění pozdějších předpisů <,>
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu,domů a bytů (dále jen
„sčítání“) <.>
<br> Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje.Sčítání je primárně navrženo jako
online,tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami <.>
<br> Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba,která má v rozhodný okamžik
<br> na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů,nebo které byl na území České
republiky udělen azyl,doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana <,>
<br> b) každá další fyzická osoba,která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna <,>
<br> c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený) <.>
<br> Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince <,>
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů
(například turisté),a  na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity <.>
<br> Sčítání organizuje,řídí,koordinuje a jeho přípravu,pro-
vedení,zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“).Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona.Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně <.>
<br> Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument,seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména,příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů,kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat,včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání <.>
<br> Sčítání osob se provede posky...
priloha_874256510_1_pruvodni_dopis
www.scitani.cz
<br> Vážená paní,vážený pane <,>
<br> již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu.V  roce 2021 nastane další opakování této
významné události.Důležitou součástí projektu je zapojení obcí při jeho přípravě a provádění,protože bez spolupráce
s obcemi se sčítání lidu neobejde.Zapojení obcí je proti minulosti výrazně menší <.>
<br> Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26.na 27.3.2021.V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím
elektronického formuláře na webu nebo v  mobilní aplikaci.Kdo se nesečte online,má zákonnou povinnost od
17.4.do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť
kontaktních míst.Tuto část Sčítání 2021 zajišťují z velké části naši partneři z České pošty,s.p.Distribuce a sběr listinných
formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci.Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude
v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak,aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři
a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření <.>
<br> Za realizaci Sčítání 2021 odpovídá Český statistický úřad.Úkoly obcí vyplývají z  § 14 zákona č.332/2020 Sb.<,>
o sčítání lidu,domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb <.>,o státní statistické službě <.>
<br> Zapojení většiny obcí do příprav sčítání proběhlo již v  první fázi,zaměřené na územní přípravu.Vybrané obce
spolupracovaly s  ČSÚ při ověřování referenčních údajů RÚIAN za budovy a  adresy,při došetřování technicko-
ekonomických atributů (TEA) budov,při harmonizaci hranic a  popisu základních sídelních jednotek a  doplňování
údajů za bytové domy a byty ve vlastnictví obce.Za Vaši spolupráci velmi děkujeme <.>
<br> Oproti poslednímu sčítání v  roce 2011 se obecní úřady již nebudou muset podílet na dodatečném sčítání obyvatel
nesečtených v  řádném termínu a  nebudou muset ani poskytovat veřejné připojení k  internetu pro zájemc...

Načteno

edesky.cz/d/4472726

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
02. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz