« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Závěrečný účet DSO Pod horou rok 2020 - NÁVRH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přezkum hospodaření.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOCESKY KRAJ
<br> Odbor ekonomický
<br> Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> spisová značka: OEKO-PŘ 62075/ 2020/evpa
<br> KUJCPGIMSNVZ
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí "Pod Horou",IČO 70827052
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech: 30.11.2020 jako dílčí přezkoumání 04.02.2021 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí "Pod Horou" za rok 2020 ve smyslu ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 03.08.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X zákona č.420/2004 Sb.a šči a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.389/2020/OEKO-PR dne 27.7.2020 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno vpodmínkách mimořádných opatření,vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky,svyužitím doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 — Centrální harmonizační jednotka,a to zpodkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání poskytli součinnost: XXXXX XXXXX - předseda
<br> XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> identinkátor DS: kdibXrr tel: XXX XXX 111 IČzv 70890650 e-podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIC: CZ70890650 Stránka 1 z 7
<br> Sp.zn.: OEKO—PŘ 62075/2020/evpa
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblas...
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU.pdf
Licence: DFZR XCRGBZUC / ZNC (01012020 / 01012020)
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí Pod Horou
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
(v Kč)
<br> 31.12.2020 10h32m26s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 6
<br> sestavený ke dni 31.12.2020
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70827052
<br> název Dobrovolný svazek obcí Pod Horou
<br> ulice,č.p.Tučapy 19
<br> obec Tučapy
<br> PSČ,pošta 39126
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 724190324
<br> fax
<br> e-mail dsopodhorou@seznam.cz
<br> WWW stránky http://www.tucapy.cz/dso-pod-horou/ds-8610/p1=8231
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: DFZR XCRGBZUC / ZNC (01012020 / 01012020)
<br> 31.12.2020 10h32m26s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 6
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 180 000,00 241 000,00 237 355,00
<br> Příjmy celkem 180 000,00 241 000,00 237 355,00
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 180 000,00 180 000,00 176 355,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 180 000,00 180 000,00 176 355,00
...

Načteno

edesky.cz/d/4472455

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz