« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informační leták sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 od 27.3.2021 do 9.4.2021 [0,44 MB]
Podle zákona č.332/2020 Sb <.>,o sčítání lidu,domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.<,>
o státní statistické službě,ve znění pozdějších předpisů <,>
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu,domů a bytů (dále jen
„sčítání“) <.>
<br> Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje.Sčítání je primárně navrženo jako
online,tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami <.>
<br> Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba,která má v rozhodný okamžik
<br> na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů,nebo které byl na území České
republiky udělen azyl,doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana <,>
<br> b) každá další fyzická osoba,která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna <,>
<br> c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený) <.>
<br> Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince <,>
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů
(například turisté),a  na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity <.>
<br> Sčítání organizuje,řídí,koordinuje a jeho přípravu,pro-
vedení,zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“).Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona.Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně <.>
<br> Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument,seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména,příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů,kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat,včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání <.>
<br> Sčítání osob se provede posky...

Načteno

edesky.cz/d/4472153

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz