« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice VI - Svítkov - Rozhodnutí - Stavební povolení pro stavbu dráhy - železniční trať v úseku Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová - "Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice VI - Svítkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text dokumentu [PDF, 542 kB]
1 /30 *CRDUX00GY6XQ* CRDUX00GY6XQ DRÁŽNÍ ÚŘAD,WILSONOVA 300/8,121 06 PRAHA 2 sekce infrastruktury - územní odbor Praha Sp.zn.: MP-SDP0736/20-18/Bn V Praze dne 15.února 2021 Č.j.: DUCR-7605/21/Bn Telefon: +420 602 149 916 Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXX JUDr.E-mail: bulir@ducr.cz R O Z H O D N U T Í Drážní úřad,jako drážní správní úřad podle § 54 odst.1 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“),a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst.1 zákona a podle § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) v y d á v á na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst.1 a odst.2 stavebního zákona s t a v e b n í p o v o l e n í pro stavbu dráhy: ž e l e z n i č n í t r a ť v ú s e k u P a r d u b i c e - R o s i c e n a d L a b e m - S t é b l o v á “M o d e r n i z a c e t r a t i H r a d e c K r á l o v é - P a r d u b i c e - C h r u d i m,3.s t a v b a,z d v o u k o l e j n ě n í P a r d u b i c e - R o s i c e n a d L a b e m - S t é b l o v á “ Stavebník: Správa železnic,státní organizace,Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1,prostřednictvím organizační jednotky: Správa železnic,státní organizace,Stavební správa východ,Nerudova 1,77258 Olomouc,IČ:70994234,zastoupené na základě plné moci právnickou osobou: SUDOP PRAHA a.s <.>,Olšanská 2643/1a,13000 Praha 3,IČ:25793349 v rozsahu: D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení PS 31-21-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem,staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) PS 33-21-01 ŽST Stéblová,úprava staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení PS 30-21-01 Pardubice hl.n.- Pardubice-Rosice nad Labem,traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) PS 32-21-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová,traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) PS 34-21-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem,traťové zabezpe...

Načteno

edesky.cz/d/4468144

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice VI - Svítkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz