« Najít podobné dokumenty

Obec Hostovlice - VODOVOD HOSTOVLICE - Rozhodnutí Veřejná vyhláška - Společné územní a stavební rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostovlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace - ke stažení zde (364.9 kB)
' DN 50 _*_.Na“ í 9" 25 ] DN 32 Ema-nan (ml humny—Í STAVAJÍčÁl ŘRD ""“""i "6 "A" |.l 19950 ] wem ',*,Rmvodná hg,/ MALEC,vm BAMBOUSEK ' A1 |
<br> A1 1 A_1_.__2 M.:! Au Maš
<br> SD 03 30 04
<br> Cullum (m]
<br> STAV JÍCI VODOVOD
<br> VDdDhospodářskoanz'enýrské služby Spal ; r c.„ Na Střezině 107 136495 076 011.fax: 495 541 342,e-maHL vis is?„
<br> <.>,ŽŠ ;" DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI \“ % ?“ n <.>
<br> ULOVA L
<br> FDR MÁT
<br> HLAVNÍ \NG.PROJE ODP PROJEKTANT PROJEKTANT ING FŘIVRATS \NG PŘÍVRATSKÝ HLAVAČ M IN
<br> INVESTÚR ' DBJEDNATEL
<br> DATUM 551qu _ C.ZRK.097183513 STŘEDOČESKY HOSTDVLICE.ZEHUBY ARCH (: (19713
<br> MÉŘITK1U
<br> OBEC HOSTOVLICE OBEC HOSTOVLICE
<br> 1DDDD
<br> VODOVOD HOSTOVLICE B\TUACNÍ WKRESY
<br> ČISLO PŘ\LOHY
<br> PŘlLOHA _.C_1 PREHLEDNA SITUACE -1 ; 10 000
<br> TENTO VYKRES A JEHO PŘILOHY JSOU NAŠIM DUSEUNIM vms'r'mcww,NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPTROVANY,ROZMNOŽOVÁNY nm ZFŘÍSTUPNÉNY JINÝM DSOEÁM NEBO FTRMAM
Rozhodnutí - veřejná vyhláška - ke stažení zde (366.11 kB)
1
<br> Ná.Ja a Žižk z Tro ova,Čáslav
Sídlo od oru: Ge.Eliáše,Čáslav
T +420 327 300 124 | F +420 327 300 209
<br> mojzis@meucaslav.cz | www.meucaslav.cz
<br> Č.j.: MěÚ/ / /ŽP V Čáslavi d e.Ú ora
sp.zn.: 3647/20-moj
<br> V řizuje: B.XXX XXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX,e-mail.: mojzis@meucaslav.cz
<br>
<br> Adresát:
O e Souńov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Žadatel Zastoupe í
O e Hostovli e,IČO VIS – Vodohospodářsko – i že ýrské služ,spol.s.r.o <.>
Hostovlice 25 IČO
285 62 Hostovli e u Čáslavi Na Střezi ě
Hrade Králové
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Společ é úze í a stave í říze í
<br>
Městský úřad Čáslav,od or XXXXX ího prostředí,jako vě ě a íst ě přísluš ý vodopráv í úřad podle §
odst.pís.a § odst.záko a č./ S.o vodá h a o z ě ě ěkterý h záko ů vod í zákon) a
jako spe iál í stave í úřad podle § odst.pís.d záko a č./ S <.>,stave í záko <,>
<br>
účast íkovi říze í podle § odst.pís.a správ ího řádu,který je:
<br>
Obec Hostovli e,IČO,Hostovli e,Hostovli e u Čáslavi
<br>
v zastoupe í
<br>
VIS – Vodohospodářsko – i že ýrské služ y,spol.s.r.o <.>,IČO,se sídle Na Střezi ě <,>
Hrade Králové
<br>
<br> vydává společ é povole í
<br>
podle usta ove í § odst.záko a č./ S <.>,o vodá h a o z ě ě ěkterý h záko ů vod í záko,ve
z ě í pozdější h předpisů a usta ove í § odst.záko a č./ S <.>,o úze í plá ová í a
stave í řádu stave í záko,ve z ě í pozdější h předpisů,k provede í stav vod ího díla „Vodovod -
Hostovlice“,kraj Středočeský,o e Hostovlice,katastrál í úze í Hostovli e u Čáslavi a Zehu <.>
<br>
Rozsah stavby:
<br> Stave í zá ěre je výstav a vodovodu pro veřej ou potře u v o i Hostovli e za účele záso ová í
o vatelstva pit ou vodou.Jed á se o výstav u ový h vodovod í h řadů přívod í řad „A“ a rozvod é řad po
o i „A “ – „A “.Pro správ ou fu k i ového vodovodu udou osaze dvě redukč í a vodo ěr é ša ht
RŠ a RŠ pro v hovují í tlak ve vodovod í potru í.Součástí výstav vodovodu udou i avrže é
<br> apojova í od vodovod í přípojk,které udou uko če vodo ěr ou ša htou,e o osa...

Načteno

edesky.cz/d/4466021

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostovlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz