« Najít podobné dokumenty

Obec Žerotín - Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v části… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v části katastrálního územní Žerotín [0,29 MB]
1 / 3
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Olomouc
<br> Blanická 383/1,Hodolany,779 00 Olomouc
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 047019/2021
Spisová značka: SP16865/2019-521201/01/01
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.kvitkova@spucr.cz
<br> Datum: 15.2.2021
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v části
katastrálního území Žerotín
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Olomouc,jako správní orgán věcně a místně
příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů <,>
k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),v souladu s §
5 odst.4 vyhlášky č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických
jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje,že návrh změn map BPEJ v části
katastrálního území Žerotín bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí
<br>
od 18.2.2021 do 19.3.2021
<br> na Státním pozemkovém úřadu,Krajském pozemkovém úřadu pro Olomoucký kraj,Pobočce Olomouc
a na Obecním úřadu Žerotín,kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů,tj.nejpozději do 19.3.2021
případné připomínky a námitky <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Olomouc po vyhodnocení došlých vyjádření
provede aktualizaci BPEJ.K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Olomouc žádá tímto Obecní úřad Žerotín,o
zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým po dobu 30 dn...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žerotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz