« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Opatření obecné povahy č.3/2021, Změna Územního plánu města Brna B26/11-I/2020 MČ Brno-sever, k. ú. Husovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy č.3/2021, Změna Územního plánu města Brna B26/11-I/2020 MČ Brno-sever, k. ú. Husovice
Statutární město Brno Magistrát města Brna Odbor územního plánování a rozvoje R I N | O |B č.j.MMB/0072516/2021 Statutární město Brno,Magistrát města Brna,Odbor územního plánování a rozvoje oznamuje dle ust.§ 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů vydání OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.3/2021,Změna Územního plánu města Brna B26/11-1/2020 MČ Brno-sever,k.ú.Husovice,ul.Cacovická - Soběšická Zastupitelstvo města Brna jako orgán oprávněný podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),k vydávání změn platného Územního plánu města Brna (schválen usnesením Zastupitelstva města Brna dne 3.11.1994,ve znění pozdějších změn),na svém Z8/23 zasedání konaném dne 19.1.2021 v souladu s § 55b odst.10,§ 54 odst.2 a § 55 odst.6 stavebního zákona,§ 13 a přílohou č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů,§ 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),ve spojení s ustanoveními § 188 odst.3,4 stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů,vydalo Změnu Územního plánu města Brna B26/11-1/2020 MČ Brno-sever,k.ú.Husovice,ul.Cacovická - Soběšická Podle § 173 odst.1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.Opatření obecné povahy statutárního města Brna č.3/2021 je k nahlédnutí na internetové adrese: https://upmb.brno.cz/platnv-uzemni-plan/zmenv-uzemniho-planu/vvdane-zmenv-upmb-formou-opatreni-obecne- povahy/ Opatření obecné povahy statutárního města Brna č.3/2021 včetně dokladů o jeho pořízení bude po nabytí účinnosti v souladu s § 165 odst.1 stavebního zákona k nahlédnutí na Magistrátu města Brna,Odboru územního plánování a rozvoje,Kounicova 67,601 67 a dále na webových stránkách města Brna.Pro...

Načteno

edesky.cz/d/4457929

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz