« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 1/2021 ze dne 5. 2. 2021, kterým se stanoví režimová a… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 1/2021 ze dne 5. 2. 2021, kterým se stanoví režimová a bezpečnostní opatření na území vojenského újezdu Březina [5,35 MB]
Ú je zd n í ú ř a d B ř e z i n a
V í t a N e j e d l é h o 6 9 2,6 8 2 0 1 V y š k o v,I D – 7 q 2 b 3 k a
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NAŘÍZENÍ
<br> Újezdního úřadu Březina č.1/2021
<br> ze dne 5.února 2021 <,>
<br>
<br> kterým se stanoví režimová a bezpečnostní opatření na území vojenského újezdu Březina
<br> Újezdní úřad Březina jako věcně příslušný správní úřad dle § 31 odst.1 a § 33,odst.1 písm.e)
zákona č.222/1999 Sb <.>,o zajišťování obrany České republiky,ve znění pozdějších předpisů
a místně příslušný podle § 6 odst.2 zákona č.15/2015 Sb <.>,o zrušení vojenského újezdu Brdy <,>
o stanovení hranic vojenských újezdů,o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů
(zákon o hranicích vojenských újezdů),vydává toto nařízení:
<br>
<br> ČÁST PRVNÍ
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> 1.Toto nařízení upravuje režimová a bezpečnostní opatření na území vojenského újezdu Březina
a jeho ustanovení jsou závazná pro všechny osoby pohybující se a vykonávající činnost
na jeho území.Stanovená opatření reflektují potřeby zabezpečení výcviku vojsk
a hospodářské činnosti v újezdu a zejména zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku <.>
<br> 2.V souladu s § 38 odst.1 zákona č.222/1999 Sb <.>,o zajišťování obrany České
republiky,ve znění pozdějších předpisů jsou osoby,kterým byl povolen vstup na území
vojenského újezdu Březina,povinny se před vstupem seznámit s aktuálními režimovými
a bezpečnostními opatřeními a dodržovat je <.>
<br> 3.Režimová a bezpečnostní opatření jsou újezdním úřadem vyhlášena formou nařízení,které je
zveřejněno na úřední desce a webových stránkách újezdního úřadu <.>
<br> Čl.2
<br> Definice základních pojmů
<br> Pro potřeby tohoto nařízení jsou definovány tyto základní pojmy:
<br> 1.Režimová opatření (dále jen RO): vymezení pravidel a zásad újezdním úřadem směřujících
k zabezpečení výcviku,hospodářské a další oprávněné činnosti s cílem zajištění bezpečnosti
všech osob,které se na území vojenského újezdu pohybují v daném prostoru a čase <.>
<br>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4453227

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz