« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Výroční zpráva za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za rok 2020
OBEC VÝKLEKY,VÝKLEKY 72,PSČ 751 25,IČ 00850659
<br> ou@vykleky.cz,tel: 581 795 200
<br> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br> VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
<br> o činnosti obce Výkleky správa v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č <.>
<br> 106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
<br> žádosti
<br> • počet žádostí o informace dle InfZ,které obec obdržela v roce 2020: 0
<br> • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
<br>
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
<br>
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
<br> zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
<br> informace a přehled všech výdajů,které povinný subjekt vynaložil v souvislosti
<br> se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona,a to včetně
<br> nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
<br> • žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí
<br> žádosti o poskytnutí informace nebyl v roce 2020 vydán
<br>
<br> d) výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti
<br> poskytnutí výhradní licence
<br> • výhradní licence v roce 2020 nebyly poskytnuty
<br>
<br> e) počet stížností podaných podle § 16a InfZ,důvody jejich podání a stručný popis
<br> způsobu jejich vyřízení
<br> • počet stížností podaných dle § 16a InfZ: 0
<br>
<br>
<br> f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
<br> • obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její
<br> působnosti dle InfZ,žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat
<br>
<br> jak na adresu obecního úřadu,tak na elektronickou podatelnu obce,žádost
<br> musí splňovat náležitosti § 14 InfZ <.>
<br>
<br> Ve Výklekách dne 10.02.2021
<br>
<br> Ing...

Načteno

edesky.cz/d/4452402

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz