« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - usnesení vlády č.48 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb022-21 1.pdf [0,09 MB]
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 22 Rozeslána dne 8.února 2021 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 48.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
<br>
<br> 48
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 8.února 2021 č.119
<br> o změně krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.e) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 9.února 2021 od 00:00 hod <.>
<br> mění usnesení vlády ze dne 28.ledna 2021 č.78,vyhlášené pod č.31/2021 Sb <.>,tak,že
<br> 1.v bodu I/1 se za písmeno aj) doplňuje písmeno ak),které zní:
<br> „ak) provozoven,v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření,která jsou nedílnou součástí vý-
běrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité
činnosti,“ <,>
<br> 2.v bodu I/3 písmeno c) zní:
<br> „c) kongresy,vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,s výjimkou
i) praktické výuky a praxe podle zákona č.95/2004 Sb <.>,o podmínkách získávání a uznávání odborné
<br> způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,zubního lé-
kaře a farmaceuta,ve znění pozdějších předpisů,a podle zákona č.96/2004 Sb <.>,o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povolá...

Načteno

edesky.cz/d/4448952

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz