« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Výpis usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Výkleky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Výkleky
Výpis usnesení z 17.zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne 4.2.2021
<br> v 17:30 v prostorách Společenského domu-klubovny obce Výkleky
<br>
<br> Přítomní zastupitelé obce – XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX,Michal
<br> Peška,XXXXXXXXX XXXXXX
<br>
Starostka zahájila zasedání v XX:XX hodin
<br>
Pozvánka a program na 17.zasedání zastupitelstva obce byla řádně vyvěšena v termínu na
<br> úřední desce webové i fyzické <.>
<br> Program jednání byl doplněn o bod č.6 - odsouhlaseno jednohlasně <.>
<br>
Zapisovatelka: Jana Smejkalová-odsouhlaseno jednohlasně
<br> Ověřovatelka: Mgr.Marie Mifková-odsouhlaseno jednohlasně
<br>
Výpis usnesení:
<br>
1.Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v dotačním programu
<br> Olomouckého kraje – 14_02_ Program na podporu JSDH 2021 – centrála na
<br> výrobu elektrické energie v případě výpadku el.proudu
<br>
2.Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starostky obce k podpisu Smlouvy o dílo na
<br> akci: Výkleky – prodloužení splaškové kanalizační stoky S05 Výtlak A
<br>
<br> 3.Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starostky obce k podpisu Smlouvy o dílo na
výkon autorského dozoru na stavbě: Výkleky – splašková kanalizace a ČOV
<br>
4.Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starostky obce k podpisu Příkazní smlouvy
na výkon TDI a BOZP na akci Výkleky – splašková kanalizace a ČOV s p.Alešem
<br> Zobaníkem (TDI) a Ing.Albínem Gottwaldem (BOZP)
<br>
5.Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemků – směna 1/6 podílu p <.>
Bronislava Šajcha na parcelách 90/4 a 90/6 v k.ú.Výkleky za parcelu č.1278
<br> v k.ú.Výkleky
<br>
6.Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě se svozovou firmou
AVE.Tento dodatek ke smlouvě se týká opětovného navýšení ceny za svoz
<br> směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu.Od 15.2.2021 bude svozová
<br> firma AVE svážet všechny druhy odpadů,tak,jak tomu bylo doposud,ale tzv <.>
<br> biologicky rozložitelný kompostovatelný odpad (BRKO) bude svážet Ing <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4445327

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz