« Najít podobné dokumenty

Obec Zbyslavice - Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice - účetní obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zbyslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souhlas osobní údaje-vzor.pdf (234.14 kB)
Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)
<br> udělený ve smyslu zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> : jméno,příjmení,titul ………………………………………………………
<br> datum a místo narození ………………………………………………………… <.>
<br> státní příslušnost ……………………………………………………………………
<br> místo trvalého pobytu……………………………………………………………… <.>
<br> číslo průkazu totožnosti …………………………………………………………… <.>
<br> souhlasím se zpracováním svých osobních údajů obcí Zbyslavice v rozsahu těchto údajů:
<br> jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,číslo průkazu totožnosti
<br> Tento projev vůle je platný pouze v případě,že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném
<br> pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasném prohlášení a v souladu s příslušnou legislativou v
<br> platném znění <.>
<br> Souhlas je poskytnut za účelem: příprava a realizace výběrového řízení na obsazení pracovního místa
<br> Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů obcí Zbyslavice po dobu: do ukončení výběrového řízení na
<br> obsazení pracovního místa,případně po dobu trvání pracovně právního vztahu
<br> Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů obcí Zbyslavice:
<br> Obec Zbyslavice je oprávněná použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po výše
<br> uvedenou dobu,nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení <.>
<br> Obec Zbyslavice je dále oprávněná poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím s obcí
<br> Zbyslavice na dosažení primárního účelu,pro který je udělen tento souhlas.S takovými subjekty se obec
<br> Zbyslavice zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.Zpracování
<br> bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského
<br> parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o...
Přihláška-final.pdf (274.49 kB)
Přihláška do výběrového řízení v rámci obecního úřadu
<br>
<br>
<br> Na obsazení pracovní pozice: ……………………….<.>
<br>
<br> Příjmení,jméno,titul: …………………………………………………… <.>
<br>
<br> Datum a místo narození: …………………………………………………… <.>
<br>
<br> Státní příslušnost:………………………………………………………………… <.>
<br>
<br> Číslo občanského průkazu: ……………………………………………………
<br> (doklad o povolení pobytu)
<br>
<br> Přiložené doklady (prosím označte):
<br>
<br>
<br>
profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností
<br>
<br> výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
<br>
<br> ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně dodatku pokud byl vydán)
<br>
jiné
<br>
<br>
Datum: ……
KONTAKT:
<br>
<br>
<br>
telefon:…………………………
<br>
e-mail:………………
<br>
adresa faktického pobytu:
<br> ____________________________
<br> (v případě,že je odlišná od trvalého
pobytu)
<br>
<br> Podpis: ………………………………………….<.>
funkční náplň účetní k VV.pdf (289.11 kB)
Popis konkrétního vymezení pracovní náplně funkce účetní obce
<br> je přímo podřízen/á starostovi obce a zodpovídá se mu ze své činnosti <,>
<br> • zajišťuje komplexní účetnictví obce,účtuje o stavu,pohybu majetku,pohledávek a závazků,o
výdajích a příjmech,o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních
knih (eviduje,účtuje a uhrazuje došlé faktury,vystavuje,eviduje a účtuje vydané faktury a sleduje
jejich splatnost,zaplacení a případně vyhotovuje upomínky k platbě) <,>
<br> • provádí zúčtování výpisů z bankovních účtů obce a kontroluje bankovní zůstatky,průběžně
zúčtovává pokladní doklady – vedení pokladny <,>
<br> • ve stanoveném termínu zasílá pravidelně měsíčně veškerá účetní data k dalšímu zpracování na
krajský úřad přes internet a stejně tak účetní výkazy na CSÚIS na MF <,>
• stanovuje účetní postupy (osnovu),provádí konsolidace účetní závěrky,sestavuje a zpracovává
směrnice,sestavuje závěrečný účet obce <,>
• eviduje,fakturuje,účtuje a vyúčtovává platby nájemného z bytových i nebytových prostor dle
uzavřených nájemních smluv a vedení veškerých smluv <,>
• sleduje a vyhotovuje veškerá daňová přiznání,která z činnosti obce vyplývají <,>
vede evidenci majetku obce <,>
• připravuje podklady pro vyúčtování dotací <,>
• zajišťuje spolu s inventarizační komisí inventarizaci majetku,závazků a pohledávek
<br> • sestavuje rozpočet obce,předkládá ho ke schválení zastupitelstvu obce a finančnímu výboru a po
schválení rozpočtu zastupitelstvem obce ho bezprostředně zadává do účetnictví <,>
<br> • během roku sleduje a předkládá ke schválení zastupitelstvu obce rozpočtová opatření,která po
schválení opět zadává do účetnictví; veškeré údaje o rozpočtu zasílá ve stanoveném termínu k
dalšímu zpracování na krajský úřad prostřednictvím internetu <,>
• vykonává další práce dle potřeb organizace <.>
<br>
Podrobný rozpis náplně práce dle katalogu prací
<br> Účetní agenda:
<br> majetku a závazků,o nákladech a výnosech,o výdajích a příjmech a o výsledku h...
VV-účetní-2021-Zbyslavice- podpis-final.pdf (296.12 kB)
OBEC ZBYSLAVICE
Ve Dvoře 81,742 83 Zbyslavice
Tel.558 955 721 731 446 953
<br> IČ: 00600695
e-mail: zbyslavice@gmail.com
<br>
<br> zastoupená starostkou obce v souladu s § 6 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,vyhlašuje
<br> veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice
<br> „účetní“ obce
K pracovnímu místu samostatného úředníka dále uvádíme:
<br>
Územní samosprávný celek Obec Zbyslavice
<br> Druh práce Účetní obce,hospodářka obce,rozpočtář obce,pokladník
<br> Místo výkonu práce Obecní úřad,Ve Dvoře 81,742 83 Zbyslavice
<br> Pracovní poměr Doba neurčitá,úvazek 40 hodin týdně
<br> Požadované předpoklady podle §4 <,>
zák.312/2002 Sb.<,>
<br> Úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním
občanem ČR,popř.fyzická osoba,která je cizím státní
občanem a má v České republice trvalý pobyt,dosáhla
věku 18 let,je způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná <,>
ovládá jednací jazyk <.>
<br> Kvalifikační předpoklady a
požadavky
<br> Úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání (nejlépe
ekonomického směru a veřejné správy) <.>
<br> Požadavky Znalost podvojného účetnictví <,>
Znalost účetnictví rozpočtových organizací výhodou <,>
uživatelská práce s PC (MS Office,Internet) <,>
školení k práci s KEO <,>
Znalost daňových zákonů,správního řádu <,>
Zodpovědnost při práci s osobními daty,zodpovědnost za
svěřený majetek <,>
Flexibilita,pečlivost,spolehlivost,schopnost samostatné
práce,loajalita,diskrétnost,vstřícný přístup k občanům <,>
znalost místních poměrů <,>
Ochota učit se novým věcem,ochota přizpůsobit pracovní
dobu potřebám úřadu <.>
Odolnost vůči stresu,řidičský průkaz sk.B
<br> Výhodou Zvláštní odborná způsobilost dle zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednicích ÚSC <.>
Orientace v oblasti veřejné správy a samosprávy zákona
o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků
Znalost a praxe v oboru účetnictví ve státní správě
či samosprávě) <,>
znalost účetních programů (ideálně KEO) <,>
Výh...

Načteno

edesky.cz/d/4444807

Meta

Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Rozpočet   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zbyslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz