« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Záměr č.1/2021 Prodej (směna) majetku obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

GP_371_52_2020.pdf
G_ 7004/7
<br> Deva/l
<br> 316—3570
<br> 7007
<br> 7004/2
<br> 7009/74
<br> 7009/75
<br> Q.7009/77
<br> 0_ 7009/2
<br> VÝKAZ DOSAVADNIHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTI
<br> Dosavadní stav Nový stav Označení Výměra Druh pozemku Označení Výměra Druh pozemku Typ stav by z _ PO'OŠÉÍQLŽŠÉÍÍW'“ eězdlence právních vztahů pus.s o (,pozemku parcely pozemku parcely určení zpozemku listu Vyměra dílu 0.31? parc._ __,parc <.>,„,_ „,<,> 'měr kat tru dřívě'“ “a“ Cenl číslem ha m2 Zpusob vyuzm číslem ha m2 Zpusob vyuzm Zpusob vyuztl Vy as! jSl _,ha m2 dílu nem ov ltos poz.nlctv | st.44/4 4 46 zast.pl.st.44/4 4 45 zast.pl.j„f'ífs'L 0 278 ostatpl.astat.pl.1009/9 4 52 ostatkarrumltace 1009/9 4 32 ostat.ironunlkace 0 1009/9 1 4 32 1009/ 12 2 53 zahrada 1009/12 2 33 zahrada 0 1009/ 12 278 2 33 ostat.pl.ostat.pl.1009/16 13 23 XXXX XXXXXX XXXX/XX XX XX ]:an plocha X X XXXX/XX X XX zahrada 1009/17 5 66 zahrada 0 278 1009/20 20 zahrada 0 1009/12 278 20 ostatpl.1009/21 20 „na XXXX ha X XXXX/X X XX XX XX XX XX,Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu Parcelní císlo podle BPEJ Parcelní číslo podle BPEJ katastru zjednodušené Kód Výměra na dílu katastru zjednodušené Kód Výměra na dílu nemovitosti evidence BPEJ ha m2 parcely nemovitostí evidence BPEJ ha m2 parcely 1009/ 12 72914 2 33 1 009/20 729 14 20 1009/17 72914 5 66 Seznam souřadnic (S-JTSK) Souřadnice pro zápis do KN Souřadnice pro zápis do KN Číslo bodu V X Kód Číslo bodu Y X Kód kvality Poznáme kvality Poznámka 299-36 634911,60 112937420 8 dřevěný kolůt 4 634918,03 1129381,39 3 roh budovy 316—3570 63491957 1129376,04 8 barva 5 63491134 112937428 3 hraničnímezník 1 63492923 1129384,13 3 roh budovy 6 634900,36 1129371,68 3 hraniční mean 2 634911,15 1129373,82 3 plot 7 634928,38 1129383,33 3 hraniční mezník 3 63490243 1129368,77 3 plot
<br> Zpřesnění geometrického a polohového určení p
<br> plánu lze v katastru nemovitostí provést jen na základě souhlasného prohlášení <.>
<br> ozem...
Záměr_č._1_2021_Prodej_směna_pozemku.pdf
Obec Sklené nad Oslavou
<br>
<br> ZÁMĚR č.1/2021 – PRODEJ (SMĚNA) POZEMKU
<br>
v souladu s ust.§ 39 odst 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br>
<br> Obec Sklené nad Oslavou hodlá směnit část pozemku p.č.1009/9 (ostatní plocha,ostatní komunikace)
<br> zapsané na LV č.1 v katastrálním území Sklené nad Oslavou dle přiložené situace označené jako
<br> pozemek p.č.1009/21 v GP č.371-52/2020 za část pozemku p.č.1009/12 (zahrada) zapsaných na LV
<br> č.278 dle předložené situace označené jako pozemek p.č.1009/20 v GP č.371-52/2020 <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Záměr byl vydán na základě žádosti o vypořádání skutečného stavu po zaměření,a to směnou dle
<br> geometrického plánu č.371-52/2020
<br>
<br> Občané se mohou po dobu 15-ti dnů od zveřejnění tohoto záměru vyjádřit a předložit své nabídky <,>
<br> návrhy nebo připomínky na adresu:
<br>
<br> Obecní úřad Sklené nad Oslavou
<br> Sklené nad Oslavou 85
<br> 591 01
<br>
<br> Ve Skleném nad Oslavou dne 4.2.2021
<br>
<br> Zdenek Haller
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 4.2.2021
<br>
<br> Sejmuto: 3.3.2021
<br>
<br> Zveřejněno formou na úřední desce obce i na úřední desce umožňující dálkový přístup <.>

Načteno

edesky.cz/d/4443302


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz