« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - OZV 01 2021 Pobyt

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV_pobyt_1_2021.pdf
OBEC Sklené nad Oslavou Zastupitelstvo obce Sklené nad Oslavou Obecně závazná vyhláška obce Sklené nad Oslavou č.1/2021,o místním poplatku z pobytu
<br> Zastupitelstvo obce Sklené nad Oslavou se na svém zasedání dne 3.2.2021 usnesením č.5 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s š 10 písm.d)
<br> v
<br> a 5 84 odst.2 písm.h) zákona 0.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> (2)
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1)
<br> (2)
<br> č|.1 Úvodní ustanovení Obec Sklené nad Oslavou touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“) <.>
<br> Správcem poplatku je obecní úřad Sklené nad Oslavou.1
<br> CI.2 Předmět,poplatník a plátce poplatku Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.Předmětem poplatku není pobyt,při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda,a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče,pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.1
<br> Poplatníkem poplatku je osoba,která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).2
<br> Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“).Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.3
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů <.>
<br> V ohlášení plátce uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny _jednat v p...

Načteno

edesky.cz/d/4441975

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz