« Najít podobné dokumenty

Obec Hrčava - MSK Veřejná vyhláška - monitoring vlka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrčava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Monitoring_vlka.pdf
*KUMSX02DP1YI*
<br>
<br>
<br>
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systémy řízení
kvality,environmentu
a bezpečnosti informací
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
Výroková část:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský
úřad“),jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona è.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 29 odst.1 a § 67 písm.g) zákona è.129/2000 Sb.<,>
o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a jako orgán ochrany přírody příslušný podle
ust.§ 75 a 77a odst.5 písm.h) zákona è.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZOPK“),na základě žádosti Mendelovy univerzity v Brně,Lesnické a dřevařské fakulty <,>
IČO 62156489,se sídlem Zemědělská 3,613 00 Brno,po provedeném správním řízení rozhodl takto:
<br>
Právnické osobě Mendelova univerzita v Brně,Lesnická a dřevařská fakulta,IČO 62156489,se sídlem
Zemědělská 3,613 00 Brno,(dále jen „žadatel“),jakožto účastníku řízení podle § 27 odst.1 správního řádu <,>
se povoluje výjimka dle § 56 odst.1 a odst.2 písm.d) ZOPK ze zákazů uvedených v základních
podmínkách ochrany zvláště chráněných druhů živočichů daných § 50 odst.1 a 2 ZOPK škodlivě zasahovat
do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů,konkrétně ze zákazů chytat,rušit (včetně
plašení) a držet jedince zvláště chráněného druhu živočicha - vlka obecného (Canis lupus);
držet a dopravovat uhynulé jedince tohoto druhu,zařazeného podle vyhlášky Ministerstva životního
prostředí č.395/1992 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení ZOPK,do kategorie kriticky ohrožených
druhů,v souvislosti s realizací projektu „Monitoring vlka obecného na území Moravskoslezského
kraje“ (dále jen „projekt“),a to na území Moravskoslezského kraje,mimo...

Načteno

edesky.cz/d/4439162

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrčava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz