« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 01/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 01/2021
OBEC RAKOVICE
zastupitelstvo obce
<br>
Zápis č.01/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Rakovice
Čas a místo konání: 12.01.2021 v 19:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
Přítomní zastupitelé: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXX,<,> pí.XXXXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX,p.XXXXXX XXXX,p.XXXXX XXXXXXX
Omluveni: p.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX
Veřejnost: p.XXXXXXXX XXXXXX,pí.XXXXXXXX XXXXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXXX
Starosta zahájil jednání v XX:XX hod.a přivítal členy zastupitelstva.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu zákonem č.128/2000 Sb.O obcích a s Jednacím řádem zastupitelstva obce Rakovice <.>
Ad 1:.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.10/2020,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
1.1 Zahájení
Provedením zápisu byl pověřen: Ing.XXXXXX XXXXXXX
Určení ověřovatelé zápisu: p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXX XXXX
Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno X členů zastupitelstva z celkového počtu 9,a že zasedání je usnášeníschopné.Schvalovací kvórum činí 5 hlasů,<.>
V souladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta vznesl dotaz k přítomným,zda bude někdo pořizovat záznam ze zasedání.Současně informoval o pořizování audiozáznamu obcí <.>
1.2 Schválení programu ZO
starosta – předložil návrh programu zasedání zastupitelstva obce zveřejněný na úřední desce obecního úřadu v zákonem stanovené lhůtě a současně navrhl zařadit do programu bod „Smlouva ozřízení věcného břemene s firmou EG.D,a.s.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rakovice rozhodlo zařadit bod „Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou EG.D,a.s.“ do programu jednání ZO <.>
Hlasování: pro: 7 / proti: 0 / zdržel se: 0
Přijato usnesení č.01/01/2021
Program jednání:
1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.10/2020,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
2.Lesní hospodářství
3.Žádost o prodloužení pronájmu pozemků
4.D4 Či...

Načteno

edesky.cz/d/4435431

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Prodej   Pronájem   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
17. 11. 2022
15. 11. 2022
14. 11. 2022
13. 11. 2022
11. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz