« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Územní plán Rakovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní plán Rakovice
| 1
<br> územní plán Rakovice|2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN
<br> RAKOVICE
<br>
<br>
<br>
<br>
2 |
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Územní plán Rakovice byl spolufinancován z prostředků
<br> Ministerstva pro místní rozvoj ČR
<br>
<br>
| 3
<br> územní plán Rakovice|2020
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN RAKOVICE
Zpracovatel:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,B.Smetany XX,XXX XX České Budějovice
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Čéčova XX,XXX XX České Budějovice
<br>
<br> Objednatel:
<br> Obec Rakovice
<br>
<br> Pořizovatel:
<br> Obecní úřad Rakovice
<br>
<br>
<br> 4 |
<br>
<br> VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU RAKOVICE
<br> 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 10
<br> 2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 10
<br> 2.1 základní koncepce (teze) rozvoje území obce Rakovice 10
2.2 základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce Rakovice 11
<br> 3 URBANISTICKÁ KONCEPCE,VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE,VYMEZENÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ,ZASTAVITELNÝCH PLOCH,PLOCH PŘESTAVBY A
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 12
<br> 3.1 koncepce plošného uspořádání 12
3.2 koncepce prostorového uspořádání včetně urbanistické kompozice 14
3.3 vymezení zastavitelných ploch 25
3.4 vymezení ploch přestavby 25
3.5 koncepce systému sídelní zeleně 25
<br> 4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY,VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 27
<br> 4.1 koncepce veřejných prostranství 27
4.2 koncepce dopravní infrastruktury 28
4.3 koncepce technické infrastruktury 29
4.4 koncepce občanského vybavení 31
<br> 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY,VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ 32
<br> 5.1 vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,liniových a plošných prvků v krajině 32
5.2 územní systém ekologické stability (ÚSES) 32
5.3 prostupnost krajiny 35
5.4 ochrana území před erozí a před povodněmi 35
5.5 koncepce rekreačního využívání krajiny 36
5.6 dobývání nerostů 36
<br> 6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOC...

Načteno

edesky.cz/d/4435430

Meta

Rozpočet   EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
17. 11. 2022
15. 11. 2022
14. 11. 2022
13. 11. 2022
11. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz