« Najít podobné dokumenty

Obec Polepy (Kolín) - Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polepy (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde. (266.58 kB)
Obec Polepy “Zastupitelstvo obce Polepy
<br> Obecně závazná vyhláška Air—' č.1/2020 o místním poplatkunrprovgz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Polepy se na svém zasedání konaném 11.12.2019 usnesením č.7- 8/2019 usneslo vydat na základě ustanovení 5 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích.ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o místních poplatcích) a v souladu s š XX písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o obcích) tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> 1.Obec Polepy touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování.sběru,přepravy.třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek) <.>
<br> 2.Správcem poplatku je Obecní úřad Polepy.1
<br> Čl.2 Poplatník
<br> 1.Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy.třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů plati 2:
<br> a) fyzická osoba přihlášena v obci <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům.ve kterých není přihlášené žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má—Ii ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> 2.Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby žijící vrodinnem nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku oznáánlt jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob.za které poplatek platí <.>
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> 1.Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikl...

Načteno

edesky.cz/d/4429495

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polepy (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz