« Najít podobné dokumenty

Město Kynšperk nad Ohří - Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy (Vývěs č. 32/21)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kynšperk nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy (Vývěs č. 32/21)
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br> Odbor dopravy
<br> ČÍSLO SPISU: MUSO/5385/2021/OD/LULA INTERNÍ OZNAČENÍ: OD-3006/2021 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXX TEL.: +XXX XXX XXX XXX E-MAIL: lucie.laurova©mu-sokolov.cz DATUM: 27.1.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Sokolov,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smyslu & 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) v souladu sustanovením & 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dálejen „správní řád“) stanovuje opatřením obecné povahy
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> podle 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5,zákona o silničním provozu,na základě podané žádosti firmou E PLUS spol.S r.o <.>,IČO: 45353182,Pila 131,360 01 Karlovy Vary ze dne 18.1.2021 a po předchozím vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,DI XXXXXXX,čj.KRPK-XXXXX/ČJ-XXXX-lXXXXX ze dne X.X.2020 na místní komunikaci v ul.Jiráskova V obci Kynšperk nad Ohří <.>
<br> Důvod: uložení kabelu NN <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> - umístění přechodného dopravního značení bude provedeno dle ověřené a schválené Situace,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <,>
<br> - termín od 1.2.2021 nejdéle do 10.2.2021 <,>
<br> - za údržbu a náležitý Stav dopravního značení odpovídá žadatel <,>
<br> - dopravní značky budou svým provedením a umístěním odpovídat příslušným ČSN a TP,budou umístěny na dobu nezbytně nutnou a po Skončení prací budou neprodleně odstraněny,v případě potřeby zneplatněny pootočením a umístěním mimo těleso vozovky <,>
<br> - pracovní místo bude označeno v souladu s TP 66,výkopy budou zajištěny proti pádu osob v souladu s čl.4.5 TP 66 <,>
<br> - Vždy bude zachován průjezdný profil vozovky min....

Načteno

edesky.cz/d/4427769

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kynšperk nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz