« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Výkleky ( rok 2021 )

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Výkleky ( rok 2021 )
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Výkleky číslo: 1/2021
<br> „»Vf v-vr
<br> (uzavřená vsonladu s & 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní rad,ve znění pozdejswh právních
<br> předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdejSich právních předpisů) mezi:
<br> Poskytovatelem dotacezůbec Výkleky
<br> se sídlem: Výkleky 72,751 25
<br> zastoupena: lng.Kateřinou Jandovou,starostkou IČ: 00850659
<br> bankovní spojení: 29325831/0100
<br> (dále jen „poskytovatelíí)
<br> a
<br> Příjemcem dotace: SH ČMS — an Výkleky
<br> l.l
<br> 1.2
<br> 2.1-
<br> 2.2
<br> 2.3
<br> 3.1 3.2
<br> sídlo: Výkleky 99,751 25 IČ: 44940254 typ příjeince:pobočný spolek zastoupená: Markéta lndráková Zdařilová bankovní spojení: 22125430/0300 (dále jen „příjemoeíí) I <.>
<br> Předmět smlouvy
<br> Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích 11.až Ill.Učelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 25.000„- Kč„ slow dvacetpěttisíckorunčeských Dotace je poskytována na činnost a provoz organizace,který spočívá: provoz areálu na hasičské akce„ účast na soutěžích a hasičských akcí.Projekt bude ukončen 30.11.2021
<br> II <.>
<br> Splatnost peněžních prostředků
<br> Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku 1.na účet příjemce
<br> uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy <.>
<br> Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1.2021 do 30.11.2021 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí.Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku <.>
<br> V termínu pro předložení vyúčtování dle článku Hl.odstavec 3.2 vratí příjemce nevyčerpané íinanční prostředky na účet poskytovatele.Neučini—li tak,jedná se o porušení rozpočtové kázně dle ě 22
<br> v-vr
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdejsmh předpisů <.>...

Načteno

edesky.cz/d/4426569


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz