« Najít podobné dokumenty

Obec Zavidov - Veřejnoprávní smlouva s FC 05 Zavidov, z.s. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zavidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.2 (38.53 kB)
IČO:00244619 Adresa:
<br> DIČ:CZ00244619 OBEC ZAVIDOV Zavidov 110
číslo účtu:153874702/0600 270 35 Zavidov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
Stránka 1 z 2
<br>
Příloha č.2
<br>
Ev.č.2/2015
<br>
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Zavidov <.>
<br>
<br> Obec Zavidov poskytuje dotace dle zákona 24/2015 dle následujících pravidel <.>
<br> 1) Dle zákona 24/2015 § 10a odst.2 budou poskytovány pouze individuální dotace <.>
<br> 2) Obec nebude poskytovat programové dotace ani dotace stanovené zvláštním právním
předpisem <.>
<br> 3) Žádosti o individuální dotaci mohou být podávány průběžně XXXX XXX.Pokud výše
požadované částky na individuální dotaci přesáhne částku 10 000,- Kč,musí být žádost
podána vždy do konce měsíce listopadu předchozího roku tak,aby mohla být zahrnuta do
rozpočtu obce na příští rok po vykonané kontrole vyúčtování dotace z uplynulého roku <.>
<br> 4) Požádat o dotaci mohou sdružení,spolky,právnické a fyzické osoby,jejichž sportovní
nebo kulturní činnost bude na území obce Zavidov,nebo která má sídlo v obci Zavidov <.>
<br> 5) Každá žádost musí obsahovat hrubý položkový rozpočet,kde si obec Zavidov může
stanovit maximální limit dotace na položku v předloženém rozpočtu žadatele <.>
<br> 6) Dotace v částce nad 10 000,- Kč se budou nově poskytovat na základě veřejnoprávní
smlouvy,jejichž základní povinné náležitosti stanovuje zákon v § 10a,odst.5.Jedná se
zejména o identifikaci smluvních stran,částku,účel prostředků a případné povinnosti
smluvních stran.Charakter smluv s sebou nese i povinnost řešení případných sporů podle
správního řádu,tedy v případě obcí bude řešit spory příslušný krajský úřad.Veřejnoprávní
smlouvy na jednotlivé poskytnuté dotace (programové i individuální) ve výši nad 50 000 Kč
se musejí po 30.6.2015 do 30 dní od uzavření smlouvy zveřejnit na elektronických úředních
deskách,resp.webo...
Příloha č.1 (27.18 kB)
IČO:00244619 Adresa:
<br> DIČ:CZ00244619 OBEC ZAVIDOV Zavidov 110
číslo účtu:153874702/0600 270 35 Zavidov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
Příloha č.1
<br>
Vyúčtování dotace od obce Zavidov
<br>
Název organizace
<br> FC 05 ZAVIDOV,z.s.IČO: 270 34 631
<br> Celková poukázaná částka
<br>
č.datum číslo
<br> dokladu
účel částka Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
CELKEM
<br>
<br>
<br> K vyúčtování přiložte prosím kopie paragonů nebo přijatých faktur a doklady o úhradě (výdajové pokladní
doklady nebo výpisy z běžného účtu) <.>
<br> Za správnost údajů odpovídá.<.>.<.>.…………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
Zavidově dne …………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Podpis …………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
2021 Veřejnoprávní smlouva s FC 05 Zavidov, z.s. (2.47 MB) (2.47 MB)
1ČO:002446 19 Adresa:
<br> DlČíCZ00244619 OBEC ZAVIDOV Zavidov 110
<br> číslo účtu:153874702/0600 270 35 Zavidov
<br> Smlouva o poskytnutí „Individuální dotace“ z rozpočtu obce Zavidov
<br> Obec Zavidov
<br> Zavidov l 10
<br> zastoupená: starostou Davidem Bretšnajdrem IČO: 00 244 619
<br> bankovní spojení: Moneta Money Bank
<br> číslo účtu: 153874702/0600 (dále jen „Poskytovatel“)
<br> a Žadatel FC 05 Zavidov,z.s.Zavidov 110 zastoupené: Pavlem Šímou IČO: 270 34 631 Bankovní spojení: Moneta Money Bank
<br> číslo účtu: 185342620/0600 (dále jen „příjemce“)
<br> Obsah smlouvy
<br> I.Uvodní ustanovení
<br> 1.Smluvní strany prohlašují,že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečnosti v době uzavření smlouvy.Smluvní strany se zavazují,že změny dotčených údajů oznámí písemně nejpozději do 8 dnů druhé smluvní straně <.>
<br> II.Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí „ Individuální dotace“ příjemci z rozpočtu poskytovatele.Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.(zák.24/2015)
<br> 2.Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o finanční kontrole“),veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona <.>
<br> |||.Účel dotace
<br> Poskytovatel podle této smlouvy poskytuje příjemci neinvestiční dotaci knásledujícímu účelu: Podpora činnosti fotbalového klubu FC 05 Zavidov,z.s.<.> Rozepsání účelu je v „Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu obce Zavidov “ v příloze č.2,Ev.č.2/2015 ze dne 20.4.2015 <.>
<br> 1ČO:00244619 Adresa;
<br> D1Č2CZOOZ44619 OBEC ZAVIDOV Zavidov 110
<br> číslo účtu: ] 53874702/0600 270 35 Zavidov
<br> IV.Výše dotace
<br> Dotace se příjemci poskytuje v celkové výši 125 000,-Kč (jednostodvacetpětti...

Načteno

edesky.cz/d/4424852

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zavidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz