« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Zápis č.8/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis -8-2020.docx (DOCX 32.04 kB)
Zápis č.8
ze zasedání ZO konaného dne 9.11.2020
<br>
Přítomni: paní Flanderková,Frajová,Kolínská,Podhorová,Tesařová
a Zlatohlávková,pan Klepsa,Korbel a Novotný
<br>
Doba zasedání: 18.00 – 21:50 hodin
<br>
K bodu 1 - Zahájení
<br> Paní starostka zahájila zasedání,konstatovala,že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zasedání je tudíž usnášeníschopné.Uvedla,že bude probíhat zvukový záznam,který bude po vytvoření zápisu smazán.Zapisovatelem určila pana Novotného,ověřovateli zápisu paní Kolínskou a Tesařovou.Poté předložila ke schválení program zasedání:
<br> 1.Zahájení
2.Kontrola usnesení z minulého zasedání
3.Rozpočtové opatření č.6/2020
4.Záměry pachtů obecních pozemků
5.Aktuální informace o dotacích
6.Svazek obcí Cecemínsko
7.ZŠ a MŠ Dřísy
8.Stavební záležitosti v obci
9.Různé
10.Diskuze
11.Závěr
<br> Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
ZO schválilo program zasedání <.>
<br>
K bodu 2 - Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Úkoly jsou průběžně plněny.ZO bere na vědomí <.>
<br>
K bodu 3 - Rozpočtové opatření č.6/2020
<br> Paní starostka seznámila přítomné s návrhem Rozpočtového opatření č.6/2020 <.>
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
ZO schválilo Rozpočtové opatření č.6/2020 (Příloha č.1) <.>
Paní Klášterková seznámila přítomné s návrhem Rozpočtu obce na rok 2021 a s Návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023.ZO bere na vědomí.Návrh bude vyvěšen na úřední desce.(Příloha č.2+3) <.>
K 31.10.2020 máme na účtech obce přes 29 mil.Kč.ZO bere vše na vědomí <.>
<br>
K bodu 4 - Záměry pachtů obecních pozemků
<br> Máme pouze jednu nabídku na pacht vinic od paní z Čečelic.Paní starostka navrhuje záměry pachtů prodloužit do konce listopadu <.>
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
ZO schválilo prodloužení pachtů vinic do 30.11.2020 (Příloha č.4+5) <.>
<br>
K bodu 5 – Aktuální informace o dotacích
<br> · Obecní organizovaný sběrný dvůr pro obec Dřísy
XXX XXXXXX zaslal nabídku na instalaci kamerového systému za XX.XXXKč
(7 ks kamer...

Načteno

edesky.cz/d/4424152

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz