« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Zápis č.4/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210125161230.pdf (PDF 176 kB)
Zápis č.4
<br> ze zasedání ZO konaného dne 18.5.2020
<br> Přítomni: paní Frajová,Chalupová,Podhorová,Zlatohlávková,Kolínská <,>
<br> a Tesařová,pan Novotný,pan Klepsa se dostavil během zasedání vl 8: 15 hodin
<br> Omluveni: pan Korbel
<br> Doba zasedání: 18.00 — 19.40 hodin
<br> Kbodu 1 - Zahájení
<br> Paní starostka zahájila zasedání,konstatovala,že je přítomna nadpoloviční Většina členů zastupitelstva a zasedání je tudíž usnášeníschopné.Zapisovatelem určila pana Novotného,ověřovateli zápisu paní Chalupovou a Podhorovou.Poté předložila ke schválení program zasedání:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 3.Přestavba obecního domu ve Dřísech -VZ na zhotovitele stavby
<br> 4.Různé 5.Diskuze 6.Závěr
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: O ZO schválilo program zasedání <.>
<br> K bodu 2 - Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkoly jsou průběžně plněny.ZO bere na vědomí <.>
<br> Na zasedání se dostavil v 18.15 hodin pan Klepsa <.>
<br> K bodu 3 - Přestavba obecního domu ve Dřísech
<br> A)Paní starostka informovala přítomné o XXX,že vybraný zhotovitel - PAMA Poděbrady s.r.o <.>,odmítl podepsat s obcí Smlouvu o dílo.Důvodem je jejich pracovní vytíženost,neboť vyhráli několik zakázek na velké stavby <.>
<br> Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
<br> ZO rozhodlo o vyloučení vybraného dodavatele PAMA Poděbrady,s.r.o <.>,který nesplnil povinnost uzavřít smlouvu o dílo dle 5 124 odst.1 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> ZO bere na vědomí Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele.Zadavatel provedl posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u dodavatele,který skončil na druhém místě.Podmínky účasti v ZŘ vybraný dodavatel Ravion s.r.o.splňuje <.>
<br> Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: O
<br> ZO rozhodlo o vyzváni k uzavření smlouvy druhého účastníka v pořadí,RAVION s.r.o <.>,se sídlem Toužimská 588/70,197 00 Praha 9,IČO: 28990242,kt...

Načteno

edesky.cz/d/4424151

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz