« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 24. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 21.1.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení (992.25 kB)
obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> l Čo : ooss 7 897,tel.7 24L89595,e-ma i l : ou @tresovice.cz
<br> Zápis z24.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice konaného
<br> dne 21.1.2O2l
<br> Místo zasedání: obecní úřad Třešovice
<br> Zastupltelstvo obce Třešovice Číslo jednaci2 ouTŘlgl2o2]-
Přítomni: XXXX XXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX Dis <.>,XXXXX XXXXXX <,>
XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
2.Určenízapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu
3.Projednání darovací smlouvy - JCZPS o.p.s.pracoviště Strakonice
4.Projednání podání žádosti o dotaci v aktuální výzvě SFŽR ČR - dotace na akci: Obec Třešovice
<br> - alejová výsadba - alej z ovocných vysokokmenů (třešní)
5.projednáníSmlouvy se společností Kalisto s.r.o <.>,která vypracuje Žádost o dotaci na akci:
<br> Obec Třešovice - alejová výsadba - alej z ovocných vysokokmenů (třešní)
6.Ostatní
7.Diskuze
<br> 1.Zahájení
<br> Zasedáníobecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou <.>
<br> Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,projednání programu schůze
Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi XXXX XXXXXXX a XXXXXXXX XXXXX.Zapisovatelkou zápisu byla
navržena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byljednomyslně přijat.Byl projednán a schválen program schůze <.>
Usnesení č.1,12L schváleno
Výsledek hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdrželo se : 0
<br> 3.Projednání darovací smlouvy - JCZPS o.p.s.pracoviště Strakonice
Zastupitelstvo obce projednává a schvaluje darovací smlouvu,která bude uzavřena mezi obcí
<br> Třešovice a Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory o.p.s <.>,pracoviště Strakonice <.>
<br> Dar bude poskytnut k účelům,které jsou uvedeny v článku ll darovací smlouvy.Dar bude poskytnut
<br> ve výši ].<.> 000,- Kč.Podpisem ...

Načteno

edesky.cz/d/4419549

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz