« Najít podobné dokumenty

Město Brno - STOJKA ROBERTO - OZNÁMENÍ O DOSAŽENÍ 12 BODŮ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21012021071241.pdf
Magistr5t m6sta Brna
Odbor dopravnrisprSvnich 6innosti
<br> B
<br> XXXXXXX XXXXXX,nar.XXXX
Udolni XXX/XX
<br> XXX 00 BRNO
<br> *l'l"l
NASE C.J.:
<br> sPts- zN.:
<br> DATUM:
<br> PocET Ltsro:
<br> MMB/0406849/2020
<br> oDsC-153/B-2020
<br> vYfrtzuJE; Mitos pot0dek
TELEFON: U2174289
ID DATOVE SCHRANKY| aTKbrm
E.MAIL: posta@brno.cz
<br> 19.01.20?'.1
<br> 01
<br> Oznimeni o moinosti pFovzit pfsemnost
<br> Magistrat mesta Brna,Odbor dopravnesprAvnich 6innosti,Oddeleni agend tidiefl,Vem v souladu
s ustanovenlm S 25 odst.1 a 2 zekona C.500/2004 Sb <.>,ve zn6ni pozdejslch piedpist,jako osobe,ktere se
<br> prokazateln6 nedaf l dorueovat <,>
<br> oznamuje <,>
<br> Ze si ve lh0te 15 dnr] ode dne vyveseni tohoto oznameni na Uiedni desce,na pfepa2kov6m pracovisti oddeleni
<br> agend fidie0,na adrese Kounicova 67,601 67 Brno,v oledni hodiny Po,St 08:00 - 17:00,Ut,Ct,pa OA:OO -
12:00,na zaklade pfedlozeni platn6ho dokladu totoznosti <,>
<br> m0zete pfevzit pisemnosti,<,> Oznameni o dosazenl 12 bodt v bodovem hodnoceni a vlizva k odevzddnl
iidi6skeho prflkazu v dirsledku pozbyti fidieskeho opravneni" <.>
<br> € Srlt{A
oalor dop h Cintost{
<br> 7
67 BRI|O
<br> XXXXX Du e kov
<br> Vedouci oddelen i end fidie 0
<br> Magistrat mesta Brna I Odbor dopravn€spravnich Cinnosti
<br> Kounicova 67 1601 67 Brno lwww.brno.cz
<br>
<br> Poueeni
<br> Dle ustanoveni S 25 odst 2 zekona c.500/2004 sb <.>,ve zn6ni pozdejsbh predpis(I,patnecftm dnem po
vyve5eni se pisemnost pova2uje za dorudenou <.>
<br> Dle ustanoveni s 20 odsf.2 zakona c.500/2004 sb <.>,ve zndnl pozdejsich predpisz,pisemnost ftere se
doru,uie fyzickd osobd do vlastnich rukou,lze dorueit adresebvi,nebo te| tomu,koho adreset k pfijeti
pisemnosti zmocnil pisemnou plnou moci s iFedne ovefeni,m podpisem; 1iedni ovdleni neni tFeba,pokud
byla phe moc udelena pied doru'ujicim orgdnem <.>
<br> Dle ustanoveni S 79 odst.7 zekona C.500/2004 Sb <.>,ve zndni pozdejsich pfedpistt,doruiovatel1 jsou
oprdvndni ziiStovat totoZnost adreseta a osob,kte...

Načteno

edesky.cz/d/4418451

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz